Ấn phẩm hàng đầu
Chỉ số h5 là chỉ số h cho những bài viết xuất bản trong ṿng 5 năm qua. Nó là số h lớn nhất sao cho h bài viết xuất bản từ 2014-2018 có ít nhất h trích dẫn đối với mỗi bài viết.ẩn
Trung b́nh h5 là số trích dẫn trung b́nh đối với các bài viết tạo thành chỉ số h.ẩn
Ấn bảnchỉ số h5trung b́nh h5
1.Journal of Business Ethics98131
2.Computers & Education94135
3.American Journal of Public Health90124
4.Research Policy87128
5.Global Environmental Change85129
6.Health Affairs76107
7.Social Science & Medicine76102
8.New Media & Society70102
9.American Journal of Political Science69101
10.Procedia-Social and Behavioral Sciences6895
11.Progress in Human Geography66101
12.Academic Medicine65100
13.Food Policy6486
14.Journal of Educational Psychology6088
15.Energy Research & Social Science6080
16.Land Use Policy6077
17.Information, Communication & Society5997
18.American Sociological Review5989
19.Journal of Vocational Behavior5977
20.Government Information Quarterly58107
Ngày và số lượng trích dẫn đều do một chương tŕnh máy tính ước tính và tự động xác định.