Ấn phẩm hàng đầu
Chỉ số h5 là chỉ số h cho những bài viết xuất bản trong ṿng 5 năm qua. Nó là số h lớn nhất sao cho h bài viết xuất bản từ 2015-2019 có ít nhất h trích dẫn đối với mỗi bài viết.ẩn
Trung b́nh h5 là số trích dẫn trung b́nh đối với các bài viết tạo thành chỉ số h.ẩn
Ấn bảnchỉ số h5trung b́nh h5
1.Journal of Business Ethics105142
2.Computers & Education101148
3.Research Policy88123
4.American Journal of Public Health87125
5.Global Environmental Change82121
6.Social Science & Medicine81104
7.New Media & Society79123
8.Health Affairs73104
9.Procedia-Social and Behavioral Sciences7388
10.American Journal of Political Science69105
11.Teaching and Teacher Education6993
12.Academic Medicine6899
13.Land Use Policy6684
14.Information, Communication & Society65103
15.Energy Research & Social Science6597
16.Journal of Educational Psychology64102
17.Journal of Vocational Behavior6394
18.Urban Studies6282
19.Progress in Human Geography61103
20.Government Information Quarterly6194
Ngày và số lượng trích dẫn đều do một chương tŕnh máy tính ước tính và tự động xác định.