Ấn phẩm hàng đầu
Chỉ số h5 là chỉ số h cho những bài viết xuất bản trong ṿng 5 năm qua. Nó là số h lớn nhất sao cho h bài viết xuất bản từ 2014-2018 có ít nhất h trích dẫn đối với mỗi bài viết.ẩn
Trung b́nh h5 là số trích dẫn trung b́nh đối với các bài viết tạo thành chỉ số h.ẩn
Ấn bảnchỉ số h5trung b́nh h5
1.Physical Review Letters211276
2.Journal of High Energy Physics163222
3.The Astrophysical Journal158219
4.Nature Photonics150261
5.Physical Review D146193
6.Monthly Notices of the Royal Astronomical Society140177
7.Nature Physics136205
8.Physical Review B125164
9.The European Physical Journal C111202
10.Physics Letters B109158
11.Physical Review X107144
12.Applied Physics Letters101135
13.Optics Express99125
14.IEEE Transactions on Automatic Control98137
15.Reviews of Modern Physics95211
16.IEEE Transactions on Signal Processing95118
17.IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing91148
18.Geophysical Research Letters89115
19.Journal of Molecular Liquids85117
20.International Journal of Heat and Mass Transfer85111
Ngày và số lượng trích dẫn đều do một chương tŕnh máy tính ước tính và tự động xác định.