Ấn phẩm hàng đầu
Chỉ số h5 là chỉ số h cho những bài viết xuất bản trong ṿng 5 năm qua. Nó là số h lớn nhất sao cho h bài viết xuất bản từ 2015-2019 có ít nhất h trích dẫn đối với mỗi bài viết.ẩn
Trung b́nh h5 là số trích dẫn trung b́nh đối với các bài viết tạo thành chỉ số h.ẩn
Ấn bảnchỉ số h5trung b́nh h5
1.Physical Review Letters209288
2.The Astrophysical Journal167231
3.Journal of High Energy Physics158209
4.Physical Review D148208
5.Monthly Notices of the Royal Astronomical Society146193
6.Nature Photonics144245
7.Nature Physics140217
8.Physical Review B128156
9.Astronomy & Astrophysics120170
10.Physical Review X119169
11.The European Physical Journal C115163
12.Physics Letters B109143
13.Optics Express102127
14.IEEE Transactions on Automatic Control100152
15.Reviews of Modern Physics99246
16.Journal of Molecular Liquids97138
17.IEEE Transactions on Signal Processing97137
18.Applied Physics Letters96116
19.International Journal of Heat and Mass Transfer95134
20.IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing93133
Ngày và số lượng trích dẫn đều do một chương tŕnh máy tính ước tính và tự động xác định.