Ấn phẩm hàng đầu
Chỉ số h5 là chỉ số h cho những bài viết xuất bản trong ṿng 5 năm qua. Nó là số h lớn nhất sao cho h bài viết xuất bản từ 2015-2019 có ít nhất h trích dẫn đối với mỗi bài viết.ẩn
Trung b́nh h5 là số trích dẫn trung b́nh đối với các bài viết tạo thành chỉ số h.ẩn
Ấn bảnchỉ số h5trung b́nh h5
1.Digital Journalism5190
2.Journal of Communication4987
3.International Journal of Communication4872
4.The Modern Language Journal4362
5.Journalism Studies4257
6.Applied Linguistics4172
7.Journalism4157
8.Political Communication4056
9.System4052
10.Synthese4049
11.TESOL Quarterly3865
12.Media, Culture & Society3854
13.Public Opinion Quarterly3654
14.Language Learning3653
15.Studies in Second Language Acquisition3650
16.Philosophical Studies3649
17.Journalism Practice3554
18.Gender & Society3548
19.Philosophy and Phenomenological Research3546
20.Journal of Pragmatics3544
Ngày và số lượng trích dẫn đều do một chương tŕnh máy tính ước tính và tự động xác định.