Ấn phẩm hàng đầu
Chỉ số h5 là chỉ số h cho những bài viết xuất bản trong ṿng 5 năm qua. Nó là số h lớn nhất sao cho h bài viết xuất bản từ 2014-2018 có ít nhất h trích dẫn đối với mỗi bài viết.ẩn
Trung b́nh h5 là số trích dẫn trung b́nh đối với các bài viết tạo thành chỉ số h.ẩn
Ấn bảnchỉ số h5trung b́nh h5
1.Journal of Communication5389
2.International Journal of Communication4569
3.Digital Journalism4479
4.Applied Linguistics4365
5.Philosophical Studies3954
6.Journalism3951
7.Journalism Studies3860
8.TESOL Quarterly3857
9.The Modern Language Journal3853
10.System3749
11.Journalism Practice3665
12.Journal of Pragmatics3553
13.Noûs3456
14.Gender & Society3447
15.Media, Culture & Society3443
16.Language Learning3352
17.Synthese3349
18.Public Opinion Quarterly3346
19.Political Communication3341
20.The China Quarterly3251
Ngày và số lượng trích dẫn đều do một chương tŕnh máy tính ước tính và tự động xác định.