Ấn phẩm hàng đầu
Chỉ số h5 là chỉ số h cho những bài viết xuất bản trong ṿng 5 năm qua. Nó là số h lớn nhất sao cho h bài viết xuất bản từ 2014-2018 có ít nhất h trích dẫn đối với mỗi bài viết.ẩn
Trung b́nh h5 là số trích dẫn trung b́nh đối với các bài viết tạo thành chỉ số h.ẩn
Ấn bảnchỉ số h5trung b́nh h5
1.Advanced Materials252342
2.IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition240383
3.Energy & Environmental Science207323
4.ACS Nano203280
5.Nano Letters188270
6.Nature Materials179323
7.Renewable and Sustainable Energy Reviews174238
8.Neural Information Processing Systems (NIPS)169334
9.Journal of Materials Chemistry. A163214
10.Nature Nanotechnology160278
11.Advanced Functional Materials154203
12.Advanced Energy Materials152211
13.International Conference on Learning Representations150276
14.Nature Photonics150261
15.ACS Applied Materials & Interfaces147188
16.Chemistry of Materials141191
17.Nanoscale139188
18.European Conference on Computer Vision137263
19.International Conference on Machine Learning (ICML)135254
20.Journal of Cleaner Production132166
Ngày và số lượng trích dẫn đều do một chương tŕnh máy tính ước tính và tự động xác định.