Ấn phẩm hàng đầu
Chỉ số h5 là chỉ số h cho những bài viết xuất bản trong ṿng 5 năm qua. Nó là số h lớn nhất sao cho h bài viết xuất bản từ 2015-2019 có ít nhất h trích dẫn đối với mỗi bài viết.ẩn
Trung b́nh h5 là số trích dẫn trung b́nh đối với các bài viết tạo thành chỉ số h.ẩn
Ấn bảnchỉ số h5trung b́nh h5
1.IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition299509
2.Advanced Materials273369
3.International Conference on Learning Representations203359
4.Renewable and Sustainable Energy Reviews201263
5.Energy & Environmental Science199289
6.Neural Information Processing Systems198377
7.ACS Nano193257
8.Nature Materials184283
9.Nano Letters183241
10.Advanced Energy Materials181250
11.IEEE/CVF International Conference on Computer Vision176295
12.Advanced Functional Materials172221
13.International Conference on Machine Learning (ICML)171309
14.Journal of Materials Chemistry A161216
15.Nature Nanotechnology160272
16.ACS Applied Materials & Interfaces160200
17.Journal of Cleaner Production154208
18.Applied Catalysis B: Environmental153189
19.Nano Energy147192
20.European Conference on Computer Vision144286
Ngày và số lượng trích dẫn đều do một chương tŕnh máy tính ước tính và tự động xác định.