Ấn phẩm hàng đầu
Chỉ số h5 là chỉ số h cho những bài viết xuất bản trong ṿng 5 năm qua. Nó là số h lớn nhất sao cho h bài viết xuất bản từ 2014-2018 có ít nhất h trích dẫn đối với mỗi bài viết.ẩn
Trung b́nh h5 là số trích dẫn trung b́nh đối với các bài viết tạo thành chỉ số h.ẩn
Ấn bảnchỉ số h5trung b́nh h5
1.Chemical Reviews266443
2.Advanced Materials252342
3.Chemical Society reviews251378
4.Journal of the American Chemical Society236329
5.Angewandte Chemie International Edition221309
6.Energy & Environmental Science207323
7.ACS Nano203280
8.Nano Letters188270
9.Nature Materials179323
10.Journal of Materials Chemistry. A163214
11.Accounts of Chemical Research162233
12.Nature Nanotechnology160278
13.Advanced Functional Materials154203
14.Advanced Energy Materials152211
15.ACS Applied Materials & Interfaces147188
16.Chemistry of Materials141191
17.Nanoscale139188
18.ACS Catalysis133186
19.Chemical communications (Cambridge, England)131166
20.Applied Catalysis B: Environmental130167
Ngày và số lượng trích dẫn đều do một chương tŕnh máy tính ước tính và tự động xác định.