Ấn phẩm hàng đầu
Chỉ số h5 là chỉ số h cho những bài viết xuất bản trong ṿng 5 năm qua. Nó là số h lớn nhất sao cho h bài viết xuất bản từ 2015-2019 có ít nhất h trích dẫn đối với mỗi bài viết.ẩn
Trung b́nh h5 là số trích dẫn trung b́nh đối với các bài viết tạo thành chỉ số h.ẩn
Ấn bảnchỉ số h5trung b́nh h5
1.American Economic Review146227
2.Journal of Financial Economics120188
3.Journal of Business Research108147
4.Tourism Management106159
5.The Quarterly Journal of Economics105197
6.Journal of Business Ethics105142
7.The Journal of Finance104173
8.The Review of Financial Studies99153
9.Journal of Management97143
10.International Journal of Production Economics95133
11.Management Science93131
12.Academy of Management Journal91127
13.Strategic Management Journal90137
14.Technological Forecasting and Social Change87122
15.Journal of Political Economy86152
16.World Development84126
17.International Journal of Information Management83130
18.International Journal of Project Management83119
19.Journal of Economic Perspectives78145
20.Energy Economics77106
Ngày và số lượng trích dẫn đều do một chương tŕnh máy tính ước tính và tự động xác định.