Ấn phẩm hàng đầu
Chỉ số h5 là chỉ số h cho những bài viết xuất bản trong ṿng 5 năm qua. Nó là số h lớn nhất sao cho h bài viết xuất bản từ 2014-2018 có ít nhất h trích dẫn đối với mỗi bài viết.ẩn
Trung b́nh h5 là số trích dẫn trung b́nh đối với các bài viết tạo thành chỉ số h.ẩn
Ấn bảnchỉ số h5trung b́nh h5
1.American Economic Review147229
2.Journal of Financial Economics112164
3.The Journal of Finance108181
4.The Quarterly Journal of Economics104189
5.Journal of Business Ethics98131
6.Journal of Business Research96131
7.The Review of Financial Studies94140
8.Tourism Management94139
9.Management Science91124
10.Strategic Management Journal90123
11.International Journal of Production Economics89126
12.Journal of Management88146
13.Academy of Management Journal86129
14.World Development84116
15.International Journal of Project Management79105
16.Journal of Economic Perspectives77140
17.Econometrica75125
18.Energy Economics7590
19.Technological Forecasting and Social Change7496
20.Journal of Political Economy73131
Ngày và số lượng trích dẫn đều do một chương tŕnh máy tính ước tính và tự động xác định.