Ấn phẩm hàng đầu
Chỉ số h5 là chỉ số h cho những bài viết xuất bản trong ṿng 5 năm qua. Nó là số h lớn nhất sao cho h bài viết xuất bản từ 2015-2019 có ít nhất h trích dẫn đối với mỗi bài viết.ẩn
Trung b́nh h5 là số trích dẫn trung b́nh đối với các bài viết tạo thành chỉ số h.ẩn
Ấn bảnchỉ số h5trung b́nh h5
1.Nature376552
2.Science356526
3.Nature Communications273366
4.Cell269417
5.Proceedings of the National Academy of Sciences228299
6.Nucleic Acids Research219475
7.Nature Genetics180266
8.Scientific Reports178226
9.PLoS ONE175237
10.Nature Biotechnology154269
11.Neuron154199
12.Nature Methods151242
13.Science Advances142213
14.Environmental Science & Technology138185
15.Nature Reviews. Molecular Cell Biology137264
16.Cell Metabolism137191
17.Nature Climate Change136213
18.Molecular Cell133181
19.Science of The Total Environment131176
20.Cell Reports128165
Ngày và số lượng trích dẫn đều do một chương tŕnh máy tính ước tính và tự động xác định.