Ấn phẩm hàng đầu
Chỉ số h5 là chỉ số h cho những bài viết xuất bản trong ṿng 5 năm qua. Nó là số h lớn nhất sao cho h bài viết xuất bản từ 2014-2018 có ít nhất h trích dẫn đối với mỗi bài viết.ẩn
Trung b́nh h5 là số trích dẫn trung b́nh đối với các bài viết tạo thành chỉ số h.ẩn
Ấn bảnchỉ số h5trung b́nh h5
1.Nature368546
2.Science338511
3.Nature Communications260345
4.Cell250383
5.Proceedings of the National Academy of Sciences227303
6.Nucleic Acids Research217413
7.PLoS ONE176225
8.Nature Genetics174257
9.Scientific Reports158202
10.Nature Methods152273
11.Nature Biotechnology151290
12.Neuron148213
13.Nature Reviews. Molecular Cell Biology132231
14.Nature Climate Change132197
15.Molecular Cell132196
16.Environmental Science & Technology132175
17.Cell Metabolism127196
18.Nature Reviews Genetics121237
19.Bioinformatics120233
20.Cell Stem Cell119197
Ngày và số lượng trích dẫn đều do một chương tŕnh máy tính ước tính và tự động xác định.