Dao Duy Tung
Dao Duy Tung
Graduate school of Management, Siam University, Thailand
Verified email at tungdao.net
Title
Cited by
Cited by
Year
A Model of Organizational Culture for Enhancing Organizational Commitment in Telecom Industry: Evidence from Vietnam
G Ha Nam Khanh, V Bui Nhat, T Dao Duy
WSEAS Transactions on Business and Economics 17, 215-224, 2020
232020
An Empirical Assessment of Organizational Commitment and Job Performance: Vietnam Small and Medium-Sized Enterprises
BN Vuong, DD Tung, ND Hoa, NTN Chau, H Tushar
The Journal of Asian Finance, Economics, and Business 7 (6), 277-286, 2020
72020
Factors Affecting Savings Deposit Decision of Individual Customers: Empirical Evidence from Vietnamese Commercial Banks
BN Vuong, D Duy Tung, HNK Giao, NT Dat, TN Quan
Journal of Asian Finance, Economics and Business 7 (7), 2020
42020
A model of Factors Influencing Behavioral Intention to Use Internet Banking and the Moderating Role of Anxiety: Evidence from Vietnam
HNK Giao, BN Vuong
OSF Preprints, 2020
42020
_Đo lường và thang đo-Types of data measurement scales in research
DD Tung
OSF Preprints, 2020
2020
_Khung lư thuyết, khung khái niệm & khung phân tích-Conceptual, theoretical and analytical frameworks overview
DD Tung
OSF Preprints, 2020
2020
_Tổng quan tài liệu-Literature review_conducting & writing
DD Tung
OSF Preprints, 2020
2020
_Xác định và mô tả vấn đề nghiên cứu-Identifying a research problem and question, and searching relevant literature
DD Tung
OSF Preprints, 2020
2020
_Quy tŕnh nghiên cứu khoa học-Steps in research process in research methodology
DD Tung
OSF Preprints, 2020
2020
_Các phương pháp nghiên cứu-Scientific reasoning, the logic behind scientific research
DD Tung
OSF Preprints, 2020
2020
Các loại h́nh nghiên cứu khoa học-Types of scientific research on management context
DD Tung
OSF Preprints, 2020
2020
TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC-Introduction Research methodology on business and management contexts
DD Tung
OSF Preprints, 2020
2020
The Strategy of Innovative Development of Cross-Border E-Commerce Platforms in Vietnam
DD Tung
OSF Preprints, 2020
2020
Đánh giá mức độ hài ḷng và các yếu tố tác động đến sự hài ḷng của người lao động tại trường HUFLIT
DD Huan, DD Tung
OSF Preprints, 2020
2020
The effect of social-cultural factors on foreign students' well being: Evidence from Thailand universities
DD Tung
OSF Preprints, 2020
2020
Consumer-based brand equity on a consumer-packaged good industry: Case study on Vinamilk
DD Huan, DD Tung
International Journal of Creative and Innovative research in all studies 1 …, 2019
2019
Retail market in Vietnam in the context of the network industry 4.0
DD Tung, DD Huan
The 1st International Conference on Commerce and Distribution, 219-230, 2018
2018
Đánh giá sự hài ḷng của doanh nghiệp đối với chất lượng dịch vụ hải quan điện tử tại cục hải quan TP. HCM
DD Tung
OSF Preprints, 2016
2016
TPP - Góc nh́n từ hệ thống thương mại quốc tế
DD Tung
Hiệp định đối tác kinh tế xuyên thái b́nh dương thách thức mới trong thương …, 2016
2016
Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô h́nh tăng trưởng kinh tế TP. HCM theo hướng cạnh tranh
DD Huan, DD Tung
OSF Preprints, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20