Theo dơi
A. Prof. Dr. Man Quang Huy
A. Prof. Dr. Man Quang Huy
University of Science, Vietnam National University, Hanoi
Email được xác minh tại vnu.edu.vn - Trang chủ
Tiêu đề
Trích dẫn bởi
Trích dẫn bởi
Năm
Socio-economic effects of agricultural land conversion for urban development: Case study of Hanoi, Vietnam
THT Nguyen, QT Bui, QH Man, T de Vries Walter
Land use policy 54, 583-592, 2016
792016
Distance metric choice can both reduce and induce collinearity in geographically weighted regression
A Comber, K Chi, MQ Huy, Q Nguyen, B Lu, HH Phe, P Harris
Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science 47 (3), 489-507, 2020
152020
Building a Decision Support System for Agricultural Land Use Planning and Sustainable Management at the District Level in Vietnam
QH Man
Niedersächsische Staats-und Universitätsbibliothek Göttingen, 2010
72010
Socio-economic effects of agricultural land conversion for urban development: Case study of Hanoi, Vietnam
NTH Thanh, T Van Tuan, BQ Thanh, MQ Huy, WT de Vries
Land Use Policy 54, 583–592, 2016
42016
Đô thị hóa và sử dụng đất đô thị
MQ Huy
Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội, 2005
32005
Assessing adaptive capacity to flood in the downstream communities of the Lam River
TP Nguyen, TTH Nguyen, HQ Man
Journal of Geography, Environment and Earth Science International. This Volume, 2016
22016
Overview of GIS Application
QH Man
TORUS 2–Toward an Open Resource Using Services: Cloud Computing for …, 2020
2020
Calculating real surface area of land parcels in hilly and mountainous regions
TQ Binh, TX Pham, LT Pham, T Le Phuong, XL Nguyen, QH Man
VNU Journal of Science: Earth and Environmental Sciences 33 (4), 2017
2017
Towards Open Resources Using Services (TORUS)
L Dominique, D Florent, S Hichem, NN Thanh T, Y Yvonne, E Luppi, ...
2015
AHP 를 이용한 베트남 토지보상 분쟁원인 분석
JS Kim, SB Park, QH Man, PT Le, VT Tran
Tính toán diện tích thực của bề mặt thửa đất trên bản đồ địa chính ở khu vực đồi, núi
TQ B́nh, PT Xuân, P Lê Tuấn, NXL Lê Phương Thúy, MQ Huy
DEVELOPING GIS DECISION SUPPORT TO STAKEHOLDERS ON AGRICULTURAL LAND USE PLANNING IN HA TINH PROVINCE, VIETNAM
MQ Huy, BQ Thanh
Hệ thống không thể thực hiện thao tác ngay bây giờ. Hăy thử lại sau.
Bài viết 1–12