Follow
Thuy Ngoc Ta
Thuy Ngoc Ta
EdLab Asia
Verified email at edlabasia.org
Title
Cited by
Cited by
Year
Toward Sustainable Learning during School Suspension: Socioeconomic, Occupational Aspirations, and Learning Behavior of Vietnamese Students during COVID-19
T Tran, AD Hoang, YC Nguyen, LC Nguyen, NT Ta, QH Pham, CX Pham, ...
Sustainability 12 (10), 4195, 2020
1472020
Dataset of ex-pat teachers in Southeast Asia's intention to leave due to the COVID-19 pandemic
AD Hoang, NT Ta, YC Nguyen, CK Hoang, TT Nguyen, HH Pham, ...
Data in brief 31, 105913, 2020
232020
A bibliometric review of research on academic engagement, 1978–2021
HH Pham, TN Ta, DH Luong, TT Nguyen, HM Vu
Industry and Higher Education, 09504222231189717, 2023
12023
Dataset of Vietnamese teachers’ habits and motivation behind continuous professional development programs participation
TTT Phan, NT Ta, VAP Duong, AD Hoang
Data in Brief 33, 106525, 2020
12020
Dạy & Học số 24-Thích ứng
AD Hoang, DPV Anh, PH Hiep, TN Thuy, NY Chi, PT Doan, DQ Anh, ...
EdArXiv, 2020
12020
Thói quen phát triển chuyên môn của giáo viên ở các trường phổ thông Việt Nam
NT Ta, AD Hoang, TH Ta
12020
Investigation of the relationship between teacher job satisfaction, empowerment and loyalty: the difference between teachers of ethnic majority students and teachers of ethnic …
LTM Nguyen, T Tran, TV Pham, HTT Le, TT Nghiem, TP La, TTP Trinh, ...
International Journal of Inclusive Education, 1-14, 2021
2021
Chuyên San Dạy Và Học-Số 28-Vững Vàng
DPV Anh, AD Hoang, TN Thuy
EdArXiv, 2020
2020
Chuyên San Dạy Và Học-Số 26-Trưởng Thành
DPV Anh, AD Hoang, TN Thuy
EdArXiv, 2020
2020
Tổng quan bộ dữ liệu mô tả quan điểm của giáo viên đối với những hỗ trợ từ trường học trong thời gian diễn ra dịch COVID-19
NT Ta
2020
Tổng quan khảo sát ư định rời đi của các giáo viên nước ngoài đang giảng dạy tại các nước Đông Nam Á do ảnh hưởng của dịch COVID-19
TN Thuy
EdArXiv, 2020
2020
A Survey on Expatriate Teachers in Southeast Asia's Intention to Leave Due COVID-19
AD Hoang, NT Ta, YC Nguyen, CK Hoang, TT Nguyen, HH Pham, ...
Available at SSRN 3632579, 2020
2020
Dataset of Vietnamese students’ intention in respect of study abroad before and during COVID-19 pandemic
HH Pham, QA Phan, AD Hoang, YC Nguyen, NT Ta, VH Dinh
Available at SSRN 3642364, 2020
2020
Lănh đạo Giáo dục hiệu quả-Dạy và học số 22
AD Hoang, TN Thuy, PT Doan, NY Chi, NTH Dieu, DQ Anh, QN Nguyen
EdArXiv, 2020
2020
Chuyên San Dạy Và Học Số 19 Khám Phá
AD Hoang, DPV Anh, TN Thuy, NL Chi, QN Nguyen, QA Le, NT Ninh, ...
EdArXiv, 2020
2020
Chuyên san Dạy và Học-Số 31-Chuyển giao
AD Hoang, DPV Anh, PT Doan, TN Thuy, NT Dat, HQ Viet, PN Lan
EdArXiv, 0
Chuyên san Dạy và Học-Số 24-Thích ứng
NY Chi, AD Hoang, DPV Anh, CL Nguyen, QA Le, PT Doan, TN Thuy, ...
EdArXiv, 0
Chuyên san Dạy và Học-Số 24-Thích ứng
NY Chi, AD Hoang, DPV Anh, CL Nguyen, QA Le, PT Doan, TN Thuy, ...
EdArXiv, 0
Thực trạng" lạm" trích dẫn đáng báo động
NT Ta
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–19