Theo dơi
Quang-Trung Hoang
Quang-Trung Hoang
Academic
Email được xác minh tại phenikaa-uni.edu.vn - Trang chủ
Tiêu đề
Trích dẫn bởi
Trích dẫn bởi
Năm
Cow behavior monitoring using a multidimensional acceleration sensor and multiclass SVM
QT Hoang, CPK Phung, TN Bui, TPD Chu, DT Tran
International Journal of Machine Learning and Networked Collaborative …, 2018
242018
Improved cross-layer cooperative MAC protocol for wireless ad hoc networks
QT Hoang, XN Tran
Signal and Information Processing Association Annual Summit and Conference …, 2014
92014
Cross-layer design of bidirectional-traffic supported cooperative MAC protocol
QT Hoang, XN Tran, LT Nguyen
2014 International Conference on Advanced Technologies for Communications …, 2014
42014
PHY-MAC Cross-Layer Cooperative Protocol Supporting Physical-Layer Network Coding
HQ Trung, TX Nam
VNU Journal of Science: Computer Science and Communication Engineering 31 (2), 2015
22015
Designing a Remote Monitoring System for Lakes Based on Internet of Things
QT Hoang, NC Minh, DT Tran
The International Conference on Intelligent Systems & Networks, 11-17, 2021
12021
GS-OPT: A new fast stochastic algorithm for solving the non-convex optimization problem
X Bui, N Duong, T Hoang
IAES International Journal of Artificial Intelligence 9 (2), 183, 2020
12020
Distributed Spatial Modulation based Cooperative Diversity Scheme
QT Hoang
International Journal of Wireless & Mobile Networks (IJWMN) Vol 10, 2018
12018
A stochastic algorithm for solving the posterior inference problem in topic models
HQ Trung, X Bui
TELKOMNIKA (Telecommunication Computing Electronics and Control) 20 (5), 971-978, 2022
2022
Cross-Layer Design for Wireless Sensor Networks Using Cooja Tool in Contiki Operating System
NC Minh, DT Tran, QT Hoang, TN Bui, GQ Anh, KB Prakash, S El-Rabaie
Intelligent Systems and Networks, 484-494, 2022
2022
GIAO THỨC ĐIỀU KHIỂN TRUY NHẬP MÔI TRƯỜNG DỰA TRÊN VÔ TUYẾN SONG CÔNG TOÀN PHẦN CHO TRUYỀN THÔNG TRỰC TIẾP D2D
HQ Trung, NT Ngân
TNU Journal of Science and Technology 181 (05), 117-122, 2018
2018
ỨNG DỤNG NÂNG CAO TÍNH BẢO MẬT VÀ HIỆU SUẤT SỬ DỤNG PHỔ TẦN CHO TRUYỀN THÔNG VÔ TUYẾN
NT Thu, HQ Trung, PGSTSTĐ Tân
Hệ thống không thể thực hiện thao tác ngay bây giờ. Hăy thử lại sau.
Bài viết 1–11