Follow
Tuong Duy Hai
Tuong Duy Hai
Khoa học giáo dục
Verified email at hnue.edu.vn - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong nhà trường phổ thông
NT Liên, NT Hằng, TD Hải, ĐTN Minh
NXB Giáo dục Việt Nam, 2016
512016
Nguyễn Thị Hằng, Tưởng Duy Hải, Đào Thị Ngọc Minh (2016)
NT Liên
Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong nhà trường phổ thông, 0
21
STEM education in high schools
VB Nguyen, DH Tuong, MD Tran, VH Nguyen, CT Chu, AT Nguyen, ...
Vietnam Education Publishing House, 2019
172019
Teachers’ competencies in education for sustainable development in the context of Vietnam
NP Thao, TK Kieu, G Schruefer, NA Nguyen, YTH Nguyen, N Vien Thong, ...
International Journal of Sustainability in Higher Education 23 (7), 1730-1748, 2022
122022
Nguyễn Văn Biên, Tưởng Duy Hải, Phạm Xuân Quế, Dương Xuân Quư (2019)
ĐH Trà
Dạy học phát triển năng lực vật lí trung học phổ thông. Hà Nội: Nhà xuất bản …, 0
12
Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong các môn học lớp 6, 7, 8, 9
TD Hải
NXB Giáo dục Việt Nam, 2017
102017
Giáo dục STEM trong nhà trường phổ thông
NV Biên, TD Hải, TM Đức, NV Hạnh, CC Thơ, NA Thuấn, ĐV Thược, ...
NXB Giáo dục Việt Nam, 2019
82019
Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học Vật lí ở trường phổ thông
TD Hải
Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 61, 42-48, 2016
62016
Nguyễn Văn Biên, Tưởng Duy Hải
ĐH Trà
Phạm Xuân Quế, Dương Xuân Quư, Dạy học phát triển năng lực môn Vật lư Trung …, 2019
52019
Organizing creative experiential activities in high schools
TL Nguyen, TH Nguyen, DH Tuong, TNM Dao
Vietnam Education Publishing House, 2016
52016
Học qua trải nghiệm: Mô h́nh đào tạo dạy học tích hợp các môn khoa học cho các giáo viên tương lai
TD Hải, ĐH Trà
5*
Teachers' Feelings of Safeness in School-Family-Community Partnerships: Motivations for Sustainable Development in Moral Education.
N Thi Ngoc Lien, N Thi To Khuyen, N Thi Tho, N Ngan Hoa, N Thi Hanh, ...
International Journal of Evaluation and Research in Education 10 (1), 97-107, 2021
42021
Giáo dục định hướng nghề nghiệp qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học Vật lí gắn với bối cảnh địa phương
TD Hải
Journal of Science of HNUE, 2017
4*2017
Trần Minh Đức, Nguyễn Văn Hạnh, Chu Cẩm Thơ, Nguyễn Anh Thuấn, Đoàn Văn Thược, Trần Bá Tŕnh (2019)
NV Biên, TD Hải
Giáo dục STEM trong nhà trường phổ thông. NXB Giáo dục Việt Nam, 0
4
Dạy học phát triển năng lực môn Vật lí trung học phổ thông
ĐH Trà, NV Biên, TD Hải, PX Quế, DX Quư
Hà Nội: Nhà xuất bản Đại học sư phạm, 2019
32019
The Trans-Truong Son Route (a Memoir)
DS Nguyen, D Tuong, K Van
Gioi, 2005
32005
Comparison of Mathematics and Physics Education II
F Dilling, SF Kraus
Springer Spektrum, 2022
22022
Giáo dục STEM trong nhà trường phổ thông, NXB Giáo dục Việt Nam
NV Biên, TD Hải
22019
Teaching to develop the physics competencies in high school
NVB Do Huong Tra, DX Quy, NX Que, TD Hai
Publisher of Hanoi National University of Education, 2019
22019
Context based learning and results application via project based learning in real situation of physics classroom at high school in Vietnam
TD Hải, ĐH Trà
African Education Research Journal 2 (3), 102-109, 2014
22014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20