Follow
Nguyen Van Han
Nguyen Van Han
Verified email at ac.udn.vn - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Ứng dụng mô h́nh lư thuyết hợp nhất về chấp nhận và sử dụng công nghệ (UTAUT) để nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi sử dụng dịch vụ Mobile banking tại thành phố Đà Nẵng
NV Han
khoa học quốc gia về Tài chính và Ngân hàng (DCFB 2020), 458 - 468, 2020
2020
Nghiên cứu xây dựng quy tŕnh tổng hợp keo tanin–formadehyde quy mô 10kg keo/mẻ và ứng dụng tạo tấm MDF với bột gỗ.
CD Nguyễn
Đại học Đà Nẵng, 2016
2016
Giải pháp phát triển thị trường tiền tệ ở Việt Nam
NV Han
Hội thảo khoa học cấp Bộ, Liên kết kinh tế trên địa bàn Miền Trung- Tây Nguyên, 2009
2009
Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
NV Han
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐHĐN 6 (29), 94-100, 2008
2008
Thực trạng và giải pháp thúc đẩy các công ty niêm yết trên Trung tâm giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
NV Han
Kỷ yếu Hội thảo khoa học Kinh tế Miền trung, Tây Nguyên: Tiềm năng- Động lực …, 2005
2005
Đẩy mạnh cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước tại thành phố Đà Nẵng: Con đường để xã hội hóa thị trường vốn
NV Han
Kỷ yếu Hôị thảo khoa học Phát triển dịch vụ tài chính tại vùng Kinh tế trọng …, 2005
2005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–6