Theo dơi
Le Thi Kim Oanh
Le Thi Kim Oanh
The University of Danang - University of Science and Technology
Email được xác minh tại dut.udn.vn
Tiêu đề
Trích dẫn bởi
Trích dẫn bởi
Năm
Greening government budget in Vietnam: Recent changes and Future challenges
LTK Oanh, A Mori
Proceedings of the Euro-Asia experts Workshop on carbon energy tax and green …, 2011
12011
Nghiên cứu mô phỏng dáng người trên không gian ba chiều từ h́nh ảnh hai chiều sử dụng phương pháp học sâu
LTKO PLM Hoang
Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng 20 (5), 33-38, 2022
2022
Thuế môi trường và tác động khuyến khích giảm thiểu ô nhiễm từ góc độ phân tích kinh tế và chính sách môi trường
LTK Oanh
Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng 19 (5.1), 36-40, 2021
2021
Bàn về áp dụng phương pháp phân tích chi phí - lợi ích trong quản lư môi trường
LTK Oanh
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng 18 (5.1), 6-10, 2020
2020
A novel approach for evaluating the performance efficiency of power plants
HN To, LTK Oanh
The 17th International Symposium on Advanced Technology ISAT-17, November 2018, 2018
2018
A Common-Weight DEA Approach to Evaluate the Performance Efficiency of Power Plants
HN To, LTK Oanh
International Conference on Induatrial Management ICIM2018, Simonoseki, Japan, 2018
2018
Tổng quan nghiên cứu về sự hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp. Mô hình đề xuất cho hệ sinh thái khởi nghiệp tại Đại học Đà Nẵng, Việt Nam
HD Đông, LTK Oanh
Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN, 2017
2017
Công tŕnh Xanh: Quan điểm, công cụ thực hiện và các lợi ích tiềm năng hướng tới xây dựng bền vững ở Việt Nam
LTK Oanh, HTK Oanh
Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN, 2017
2017
Sử dụng phương pháp định giá thị trường gián tiếp trong xác định giá trị môi trường do tác động của dự án thủy điện
LTK Oanh
Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, 2015
2015
Cải cách tài khóa xanh nhằm gắn kết các mục tiêu kinh tế và bảo vệ môi trường v́ phát triển bền vững ở Việt Nam
LTK Oanh
Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, 2014
2014
Bàn về vai tṛ của các quỹ môi trường trong việc hỗ trợ tài chính đầu tư cho hoạt động bảo vệ môi trường
LTK Oanh
Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng, 2013
2013
Kiểm soát chất lượng nước thải bằng phí sử dụng - Kinh nghiệm từ Nhật Bản
LTK Oanh
Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng, 2013
2013
Prominent features in Japanese environmental pollution control policies and implication to developing countries
LTK Oanh
Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, 2012
2012
Biện pháp nâng cao hiệu quả và hiệu lực giảm thiểu ô nhiễm môi trường của phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp
LTK Oanh
Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, 2011
2011
An overview of fiscal reform toward sustainable development in Vietnam
LTK Oanh
Proceedings of the Conference of the 1st Congress of East Asia Association …, 2010
2010
Bàn về áp dụng nguyên tắc “người gây ô nhiễm phải trả” trong chính sách môi trường
LTK Oanh
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, 2010
2010
Environmental protection charges for waste water in Vietnam: toward reducing pollution and raising fund
LTK Oanh
Proceedings of the International symposium on Environmental Fiscal Reform …, 2007
2007
Thu phí ô nhiễm đối với nước thải công nghiệp tại các nước đang phát triển: Một số lưu ư thiết thực cho việc triển khai thực hiện
LTK Oanh
Kỷ yếu Hội nghị Khoa học, Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, 2005
2005
Hệ thống không thể thực hiện thao tác ngay bây giờ. Hăy thử lại sau.
Bài viết 1–18