Theo dơi
Tran Uyen Trang
Tran Uyen Trang
The University of Danang - Vietnam-Korea University of Information and Communication Technology
Email được xác minh tại vku.udn.vn - Trang chủ
Tiêu đề
Trích dẫn bởi
Trích dẫn bởi
Năm
Bidirectional Independently Long Short-Term Memory and Conditional Random Field integrated model for Aspect Extraction in Sentiment Analysis
TU Trang, HTT Ha, HX Hiep
In proceedings of the 7th International Conference on Frontiers in …, 2018
212018
Aspect Extraction with Bidirectional GRU and CRF
TU Trang, HTT Ha, HX Hiep
The 2019 IEEE-RIVF International Conference on Computing and Communication …, 2019
192019
Aspect extraction with bidirectional GRU and CRF. 2019 IEEE-RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies
TU Tran, HTT Hoang, HX Huynh
IEEE, 2019
52019
Toward a multitask aspect-based sentiment analysis model using deep learning
TU Tran, HTT Hoan, PH Dang, M Riveill
IAES International Journal of Artificial Intelligence (IJ-AI) 11 (2), 9, 2022
42022
Stock article title sentiment-based classification using PhoBERT
NS Tun, NN Long, T Tran, NT Thao, DTT Phuong, T Nguyen
CEUR Workshop Proceedings 3026, 225-233, 2021
32021
Multitask Aspect_Based Sentiment Analysis with Integrated Bidirectional LSTM & CNN Model.
T Uyen Tran, H Hoang Thi Thanh, P Hoai Dang, M Riveill
Proceedings of the 4th International Conference on Future Networks and …, 2020
32020
Tư vấn lọc cộng tác dựa trên người sử dụng dùng phép đo gắn kết hàm ư thống kê
PP Lan, TU Trang, HH Hưng, HX Hiệp
PROCEEDING of Publishing House for Science and Technology, 2017
32017
Effects of core build-up resin composite translucency on IOS accuracy: an in-vitro study.
ND Nguyen, NC Tran, T Tran, NC Huynh, KD Nguyen, H Hoang, ...
International Journal of Computerized Dentistry, 0-0, 2023
22023
Aspect-Based Sentiment Analysis with Deep Learning: A Multidomain and Multitask Approach
TU Tran, HTT Hoang, PH Dang, M Riveill
International Conference on Intelligence of Things, 134-145, 2022
22022
Multidomain Supervised Aspect-based Sentiment Analysis using CNN_Bidirectional LSTM model
TU Tran, HTT Hoang, PH Dang, M Riveill
2021 RIVF International Conference on Computing and Communication …, 2021
2021
Dự đoán hướng ngữ nghĩa của cụm từ trong khai phá quan điểm với độ đo thông tin tương hỗ
TU Trang, HTT Ha, HX Hiep
Tạp chí KHCNĐHĐN, 2018
2018
Hệ thống không thể thực hiện thao tác ngay bây giờ. Hăy thử lại sau.
Bài viết 1–11