Tran Uyen Trang
Tran Uyen Trang
The University of Danang - Vietnam-Korea University of Information and Communication Technology
Email được xác minh tại vku.udn.vn - Trang chủ
Tiêu đề
Trích dẫn bởi
Trích dẫn bởi
Năm
Bidirectional Independently Long Short-Term Memory and Conditional Random Field integrated model for Aspect Extraction in Sentiment Analysis
TU Trang, HTT Ha, HX Hiep
In proceedings of the 7th International Conference on Frontiers in …, 2018
152018
Aspect Extraction with Bidirectional GRU and CRF
TU Trang, HTT Ha, HX Hiep
The 2019 IEEE-RIVF International Conference on Computing and Communication …, 2019
62019
Tư vấn lọc cộng tác dựa trên người sử dụng dùng phép đo gắn kết hàm ư thống kê
PP Lan, TU Trang, HH Hưng, HX Hiệp
Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia lần thứ IX về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công …, 2016
32016
Multitask Aspect_Based Sentiment Analysis with Integrated Bidirectional LSTM & CNN Model
TU Tran, HTT Hoang, PH Dang, M Riveill
IAES International Journal of Artificial Intelligence (IJ-AI) 9 (1), 2020
12020
Stock article title sentiment-based classification using PhoBERT
NS Tung, NN Long, T Tran, NT Thao, DTT Phuong, T Nguyen
Proceedings of the 2nd International Conference on Human-centered Artificial …, 0
1
Multidomain Supervised Aspect-based Sentiment Analysis using CNN_Bidirectional LSTM model
TU Tran, HTT Hoang, PH Dang, M Riveill
2021 RIVF International Conference on Computing and Communication …, 2021
2021
Dự đoán hướng ngữ nghĩa của cụm từ trong khai phá quan điểm với độ đo thông tin tương hỗ
TU Trang, HTT Ha, HX Hiep
Tạp chí KHCNĐHĐN, 2018
2018
Hệ thống không thể thực hiện thao tác ngay bây giờ. Hăy thử lại sau.
Bài viết 1–7