Lê Thị Hồng Phượng
Lê Thị Hồng Phượng
VNU-USSH, RUDN University
Email được xác minh tại pfur.ru - Trang chủ
Tiêu đềTrích dẫn bởiNăm
Культурная интеграция христианства: преимущества и недостатки
MK Đa, LTH Phượng
Электронный научно-практический журнал «Современные научные исследования и …, 2019
2019
Cultural Integration of Christianity: Advantages and Disadvantages (in russ.)
MK Đa, LTH Phượng
Electronic scientific & practical journal «Modern scientific researches and …, 2019
2019
Hội nhập văn hóa của Kitô giáo: tích cực và hạn chế (tiếng Nga)
MK Đa, LTH Phượng
Electronic scientific & practical journal «Modern scientific researches and …, 2019
2019
Những khó khăn của quá tŕnh hội nhập văn hóa của đạo Tin Lành ở Việt Nam (tiếng Nga)
MK Đa, LTH Phượng
Nghiên cứu khoa học Nhân văn 4, 2019
2019
Những khả năng hội nhập văn hóa của đạo Tin lành và Lăo giáo ở Việt Nam: Phân tích triết học (tiếng Nga)
MK Đa, LTH Phượng
Nhà khoa học trẻ 15, 324-327, 2019
2019
Nghiên cứu đạo Tin Lành ở Việt Nam trong 20 năm gần đây (tiếng Nga)
MK Đa, LTH Phượng
Khoa học Xă hội trong thế giới hiện đại: Chính trị học, Xă hội học, Triết …, 2019
2019
Possibility of cultural integration of Protestantism and Taoism in Vietnam: philosophical analysis
MK Đa, LTH Phượng
Young scientist, 324-327, 2019
2019
Review of literature on Protestantism in Vietnam over the past 20 years (in russ.)
MK Đa, LTH Phượng
Social Sciences in the Modern World: Political Science, Sociology …, 2019
2019
The difficulties of cultural integration of Protestantism in Vietnam (in russ.)
MK Da, LTH Phuong
Electronic scientific & practical journal «Humanities scientific researches», 2019
2019
Возможности культурной интеграции протестантизма и даосизма во Вьетнаме: философский анализ
MK Đa, LTH Phượng
Молодой ученый 15 (2019), 324-327, 2019
2019
Трудности процесса культурной интеграции протестантизма во Вьетнаме
MK Đa, LTH Phượng
Гуманитарные научные исследования 2019 (4), 2019
2019
Sự du nhập và phát triển đạo Tin Lành ở Việt Nam: Lịch sử và hiện tại (tiếng Nga)
MK Đa, DQ Quân, LTH Phượng
Diễn đàn khoa học: Luật học, Sử học, Xă hội học, Chính trị học và Triết học …, 2019
2019
Đạo Tin Lành trong bối cảnh tái cấu trúc tôn giáo ở Việt Nam hiện nay (tiếng Nga)
LTH Phượng, MK Đa, DQ Quân
Khoa học xă hội trong thế giới hiện đại: Tâm lư học, xă hội học, triết học …, 2019
2019
Distribution and development of protestantism in Vietnam: history and modernity (in russ.)
LTH Phượng, MK Đa, DQ Quân
Scientific Forum: Jurisprudence, History, Sociology, Political Science and …, 2019
2019
Protestantism in the context of religious reconfiguration in modern Vietnam (in russ.)
MK Da, DQ Quan, LTH Phuong
Social Sciences in the Modern World: Political Science, Sociology …, 2019
2019
Обзор литературы по протестантизму во Вьетнаме за последние 20 лет
MK Đa, LTH Phượng
Общественные науки в современном мире: политология, социология, философия …, 2019
2019
Распространение и развитие протестантизма во Вьетнаме: история и современность
МК Да, ЗК Куан, ЛТХ Фыонг
Научный форум: Юриспруденция, история, социология, политология и философия …, 2019
2019
Протестантизм в контексте религиозной реконфигурации в современном Вьетнаме
MK Đa, LTH Phượng, DQ Quân
Общественные науки в современном мире: политология, социология, философия …, 2019
2019
Ảnh hưởng của các giá trị tôn giáo lên sự phát triển tư tưởng trách nhiệm trong hoạt động kinh tế (Qua khảo sát trường hợp đạo Tinh Lành)
MK Đa, LTH Phượng
Hội thảo “Nghiên cứu triết học ở Việt Nam – những vấn đề thực tiễn”, Khoa …, 2016
2016
Phân tích ngữ nghĩa trong triết học phân tích: từ chủ nghĩa kinh nghiệm logic đến chủ nghĩa tổng thể (Khóa luận tốt nghiệp đại học)
LTH Phượng
Khoa Triết học, ĐH Khoa học Xă hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
2015
Hệ thống không thể thực hiện thao tác ngay bây giờ. Hăy thử lại sau.
Bài viết 1–20