Theo dơi
DINH Tien Minh
DINH Tien Minh
University of Economics Ho Chi Minh City
Email được xác minh tại ueh.edu.vn - Trang chủ
Tiêu đề
Trích dẫn bởi
Trích dẫn bởi
Năm
The trend of showrooming and webrooming behaviors of the consumers in Ho Chi Minh City
DT Minh
Proceedings of the 3rd IBEA International Conference on Business, Economics …, 2015
62015
An Emerging Marketing Technology: Sensory marketing applied in Retail industry
DT Minh, PTT Ly
The Second International Conference on The Secret of Japanese Economy: The …, 2015
52015
Development of Non-Store Retail in the Globalization Era
DT Minh, LEAH Tram
Ho Chi Minh: Conference Paper, 2016
32016
A competition and integration of academic education and vocational training in ASEAN Economic Community
DT Minh
Đại học An Giang, 2015
32015
Giáo tŕnh Marketing căn bản
ĐT Minh
NXB Thống Kê, thành phố Hồ Chí Minh, 2014
32014
Components of brand equity: the case of Binh Thuan dragon fruit
NTN Huyen, NV Bằng, DT Minh
Journal of Economic Development, 142-160, 2014
32014
Marketing căn bản
ĐT Minh, QTB Châu, NV Trưng, ĐH Nam
Nxb Thống Kê, Hà Nội, 2005
32005
Factors affecting consumer’s bargaining behavior: The case of fashionable clothing
DT Minh, PTY Linh, HTK Nhan, NTH Trang, TLNT Uyen, PK Xuan
HCMCOUJS-ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION 10 (1), 2020
12020
The Integrations with Augmented Reality Advertisements from the Perspectives of Vietnamese Consumers
DT Minh, HC Long, TT Vy
Journal of Hunan University Natural Sciences 47 (9), 2020
12020
Components of brand equity of Binh Thuan Dragon fruit
NQ Le, BV Nguyen, DT Minh
Science and Technology Development Journal 17 (2), 85-94, 2014
12014
Emotions and Video Sharing Behavior on Facebook of Young Generation
TM DINH, THL LE, NLH NGUYEN
International Conference on Emerging Challenges: Business Transformation and …, 2021
2021
Phân tích sự ảnh hưởng của đặc điểm video quảng cáo trực tuyến trên nền tảng Youtube lên sự bị xâm nhập của người xem dẫn đến hành động bấm bỏ qua hay xem tiếp
ĐT Minh, ctg
Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á 32 (10), 96-119, 2021
2021
Perceived Risk of Sharing Other People's Information on Facebook: The Perspective of Young People in Ho Chi Minh City, Vietnam
ĐT Minh, ctg
Management Review: An International Journal 16 (2), 69-85, 2021
2021
Sự hiểu biết về cấu thành sản phẩm và quy tŕnh ra quyết định mua sản phẩm chăm sóc da của thế hệ Z
ĐT Minh, ctg
Hội thảo Khoa học cấp Thành Phố: Marketing thời đại 4.0 (Trường Đại học Công …, 2021
2021
Ṛ rỉ thông tin và phản ứng của người dùng: xem xét nền tảng Facebook
ĐT Minh, ctg
Hội thảo Khoa học cấp Thành Phố: Marketing thời đại 4.0 (Trường Đại học Công …, 2021
2021
Cuộc Cách mạng Giáo dục: Nói với ELSA
ĐT Minh, ctg
Hội thảo Khoa học cấp Thành Phố: Marketing thời đại 4.0 (Trường Đại học Công …, 2021
2021
Technological change: the role of quick response codes in consumer purchases – information retrieval of FMCG industry
DT Minh, ctg
The 3rd International Conference on Business and Finance. University of …, 2021
2021
Perceived risk of young people in Ho Chi Minh city – Vietnam about sharing other people’s information on Facebook
DT Minh, ctg
The International Conference on Post-pandemic Globalization, Innovation and …, 2021
2021
Elements influencing how young people In Ho Chi Minh city interpret an advertising message.
DT Minh, ctg
The International Conference on Post-pandemic Globalization, Innovation and …, 2021
2021
Influential artists and music in brand co-creation: how does it change brand perception and impact consumer behavior?
DT Minh, NTT Dung
The 4th International Conference on Business (ICB) – Digital Transformation …, 2021
2021
Hệ thống không thể thực hiện thao tác ngay bây giờ. Hăy thử lại sau.
Bài viết 1–20