Theo dơi
Orlando Cruz Torres
Tiêu đề
Trích dẫn bởi
Trích dẫn bởi
Năm
Modelo de Proceso de Logro de Consenso en Mapas Cognitivos Difusos. Consensus Reaching Process Model in Fuzzy Cognitive Maps
K Pérez-Teruel, M Leyva-Vázquez, OC Torres, VE Sentí
Hệ thống không thể thực hiện thao tác ngay bây giờ. Hăy thử lại sau.