Follow
Long V Nguyen
Long V Nguyen
Assoc. Prof. of Applied Linguistics @ The Univesity of Danang - Uni. of Foreign Language Studies
Verified email at ufl.udn.vn - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Computer mediated communication and foreign language education: Pedagogical features
LV Nguyen
International Journal of Instructional Technology and Distance Learning 5 …, 2008
832008
Computer mediated collaborative learning within a communicative language teaching approach: A sociocultural perspective
L Van Nguyen
The Asian EFL Journal Quarterly 12 (1), 202-233, 2010
822010
Technology-enhanced EFL syllabus design and materials development
LV Nguyen
English Language Teaching 1 (2), p135, 2008
552008
Learners' reflections on and perceptions of computer-mediated communication in a language classroom: A Vietnamese perspective
LV Nguyen
Australasian Journal of Educational Technology 27 (8), 1413-1436, 2011
412011
Computer-mediated collaborative learning in a Vietnamese tertiary EFL context: Process, product, and learners' perceptions
LV Nguyen
Unpublished Doctoral Thesis. Massey University, New Zealand, 2011
292011
Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ngoại ngữ: Từ kinh nghiệm quốc tế đến thực tại Việt Nam
NV Long
Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Nghiên cứu Giáo dục 32 (2), 36-47, 2016
22*2016
The nature of ‘talk’ in synchronous computer-mediated communication in a Vietnamese tertiary EFL context
LV Nguyen, C White
International Journal of Computer Assisted Language Learning and Teaching …, 2011
202011
Resilience to withstand COVID-19 crisis: Lessons from a Foreign Language Institution in Vietnam
UNT Nguyen, LV Nguyen
CALL-EJ 22 (2), 40-55, 2021
192021
Using Synchronous Online Discussion to Develop EFL Learners' Productive Skills: A Case Study
LV Nguyen, ATP Dang
Asia TEFL 18 (1), 179-207, 2021
162021
The triangular issues in multimedia language courseware design in the Vietnamese EFL environment
LV Nguyen
Asian Social Science 4 (6), 65-69, 2008
152008
English as a medium of instruction: A case study at a gifted High School in Vietnam
LV Nguyen, TQM Hai
The Journal of AsiaTEFL 15 (4), 1083-1102, 2018
82018
Wiki-mediated peer review process: Participation and interaction
LV Nguyen
ePedagogy in Online Learning: New Developments in Web Mediated Human …, 2013
6*2013
Integrating Computer-mediated Communication Into Foreign Language Education: A Vietnamese Sociocultural Context of Higher Education
LV Nguyen
LINCOM Europa 18, 308, 2013
62013
Applying corpus linguistics to English textbook evaluation: A case in Viet Nam
HTT Nguyet, N Van Long
VNU Journal of Foreign Studies 36 (6), 109-121, 2020
52020
Giảng dạy tiếng Anh trong thời đại truyền thông số từ góc nh́n của ngôn ngữ xă hội học
NV Long
Language & Life 241 (11), 30-34, 2015
5*2015
Designing a collaborative Malaysian-Vietnamese online writing project: A design-based research
KW Lee, JXR Yau, N Said, SJ Yoon, CK Tan, LV Nguyen, SM Thang
Envisioning the Future of Online Learning, 53-67, 2016
32016
Tác dụng của phần mềm Dyned đối với sinh viên năm 1 và 2 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
NV Long, PTT Như
Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ 40, 31-39, 2014
32014
Thuận lợi, khó khăn và giải pháp trong việc ứng dụng công nghệ vào giảng dạy ngoại ngữ
NV Long
Tạp chí Khoa học và Công nghệ 30, 128-142, 2009
32009
Thiết lập đề thi trắc nghiệm trực tuyến trên cơ sở các tiêu chí ngôn ngữ của khung tham chiếu năng lực ngoại ngữ chung châu Âu (CEFR)
N Văn Long
Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài 34 (3), 153-163, 2018
2*2018
Đặc tính sư phạm của giao tiếp qua công nghệ
NV Long
Tạp chí Khoa học và Công nghệ 68, 37-42, 2013
22013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20