Theo dơi
Nguyễn Đức Hiển
Nguyễn Đức Hiển
The University of Danang - Vietnam - Korea University of Information and Communication Technology
Email được xác minh tại vku.udn.vn - Trang chủ
Tiêu đề
Trích dẫn bởi
Trích dẫn bởi
Năm
A two-stage architecture for stock price forecasting by combining SOM and fuzzy-SVM
DH Nguyen, MT Le
arXiv preprint arXiv:1408.5241, 2014
182014
Smart solution to detect images in limited visibility conditions based convolutional neural networks
HHC Nguyen, DH Nguyen, VL Nguyen, TT Nguyen
Advances in Computational Collective Intelligence: 12th International …, 2020
92020
An approach based on deep learning that recommends fertilizers and pesticides for agriculture recommendation
NHH Cuong, TH Trinh, DH Nguyen, TK Bui, TA Kiet, PH Ho, NT Thuy
International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE) 12 (5 …, 2022
62022
Ứng dụng mô h́nh máy học Véc-tơ tựa (SVM) trong phân tích dữ liệu điểm sinh viên
NĐ Hiển
Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng 12 (73), 2013, 2013
62013
Improving the Interpretability of Support Vector Machines-based Fuzzy Rules
DH Nguyen, MT Le
arXiv preprint arXiv:1408.5246, 2014
52014
Hybrid Model of Self-Organized Map and Integrated Fuzzy Rules with Support Vector Machine: Application to Stock Price Analysis
DH Nguyen, VM Le
Information Systems Design and Intelligent Applications: Proceedings of …, 2018
12018
Tổng quan về các dạng mới của tập hữu ích cao
TH Nông, ĐH Nguyễn, TD Nguyễn
Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông, 2023
2023
Tăng tốc cho khai thác tập hữu ích cao bằng việc tránh khai thác lại các tập hữu ích cao phổ biến
TH Nông, ĐH Nguyễn
Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông, 2023
2023
Optical Mode Cross-Connect Using Multimode Interference Mmi Based On Silicon Material
HDT Linh, VD Phuc, NQ Viet, ND Hien, NT Hung
Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng, 52-56, 2022
2022
Một tiếp cận mới cho trích xuất nhanh vùng ảnh chưa đầy đủ số hiệu Container
TH Nông, VT Nguyễn, TTT Nguyễn, ĐH Nguyễn
Nhà xuất bản Đà Nẵng, 2021
2021
Một giải pháp cải thiện hiệu quả phân cụm bằng SOM trong phân cụm dữ liệu tài chính
ĐH Nguyễn
Nhà xuất bản Đà Nẵng, 2020
2020
Tối ưu hóa tập luật mờ hướng dữ liệu bằng giải pháp rút gọn tập thuộc tính dữ liệu đầu vào
ĐH Nguyễn
Nhà xuất bản Đà Nẵng, 2019
2019
Một số giải pháp tối ưu tập luật mờ TSK trích xuất từ máy học véc-tơ hỗ trợ hồi quy
ĐH Nguyễn
2018
Rút gọn tập luật mờ trích xuất từ máy học Véc-tơ hỗ trợ bằng cách tích hợp thuật toán phân cụm k-Means
ĐH Nguyễn
2017
Mô h́nh dự báo giá cổ phiếu dựa trên việc tích hợp mô h́nh mờ TSK và tri thức tiên nghiệm
ĐH Nguyễn
2017
Nghiên cứu giải pháp tích hợp các kiểu khác nhau của tri thức để cải tiến mô h́nh mờ TSK trích xuất từ máy học Véc-tơ hỗ trợ
ĐH Nguyễn
2016
CẢI THIỆN MÔ H̀NH MỜ HƯỚNG DỮ LIỆU VỚI TRI THỨC TIÊN NGHIỆM
ĐH Nguyễn
2016
TỐI ƯU HÓA MÔ H̀NH MỜ TSK TRÍCH XUẤT TỪ MÁY HỌC VÉC-TƠ HỖ TRỢ HỒI QUY VỚI THAM SỐ EPSILON
ĐH Nguyễn, MT Lê
Đại học Đà Nẵng, 2015
2015
MÔ H̀NH HAI GIAI ĐOẠN DỰ ĐOÁN GIÁ CỔ PHIỂU VỚI K-MEANS VÀ FUZZY-SVM
ĐH Nguyễn
2014
ỨNG DỤNG MÔ H̀NH MÁY HỌC VÉC-TƠ TỰA (SVM) TRONG PHÂN TÍCH DỮ LIỆU ĐIỂM SINH VIÊN
ĐH Nguyễn
2013
Hệ thống không thể thực hiện thao tác ngay bây giờ. Hăy thử lại sau.
Bài viết 1–20