Theo dơi
Zheqian Chen
Zheqian Chen
Email được xác minh tại zju.edu.cn
Tiêu đề
Trích dẫn bởi
Trích dẫn bởi
Năm
Dialogue act recognition via crf-attentive structured network
Z Chen, R Yang, Z Zhao, D Cai, X He
The 41st international acm sigir conference on research & development in …, 2018
1112018
Question retrieval for community-based question answering via heterogeneous social influential network
Z Chen, C Zhang, Z Zhao, C Yao, D Cai
Neurocomputing 285, 117-124, 2018
372018
Smarnet: Teaching machines to read and comprehend like human
Z Chen, R Yang, B Cao, Z Zhao, D Cai, X He
arXiv preprint arXiv:1710.02772, 2017
222017
User personalized satisfaction prediction via multiple instance deep learning
Z Chen, B Gao, H Zhang, Z Zhao, H Liu, D Cai
Proceedings of the 26th International Conference on World Wide Web, 907-915, 2017
162017
Question retrieval for community-based question answering via heterogeneous network integration learning
Z Chen, C Zhang, Z Zhao, D Cai
arXiv preprint arXiv:1611.08135, 2016
52016
Hệ thống không thể thực hiện thao tác ngay bây giờ. Hăy thử lại sau.
Bài viết 1–5