Theo dơi
Bang Nguyen-Viet
Bang Nguyen-Viet
University of Economics Ho Chi Minh City (Vietnam)
Email được xác minh tại ueh.edu.vn - Trang chủ
Tiêu đề
Trích dẫn bởi
Trích dẫn bởi
Năm
Revisit intention and satisfaction: The role of destination image, perceived risk, and cultural contact
B Nguyen-Viet, D Huu Phuc, H Nguyen Ho
Cogent Business & Management 7 (1), 1796249, 2020
1302020
The impact of green marketing mix elements on green customer based brand equity in an emerging market
B Nguyen-Viet
Asia-Pacific Journal of Business Administration 15 (1), 96-116, 2023
492023
Understanding the Influence of Eco-label, and Green Advertising on Green Purchase Intention: The Mediating Role of Green Brand Equity
B Nguyen-Viet
Journal of Food Products Marketing 28 (2), 87-103, 2022
322022
The role of selected marketing mix elements in consumer based brand equity creation: milk industry in Vietnam
B Nguyen-Viet, T Nguyen Anh
Journal of Food Products Marketing 27 (2), 72-88, 2021
312021
The influence of destination image components on tourist satisfaction and loyalty: A case study in Côn Đảo Islands, Vietnam
B Nguyen-Viet
African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure 8 (4), Article 17, 2019
25*2019
Towards sustainable development: Coupling green marketing strategies and consumer perceptions in addressing greenwashing
S Rahman, B Nguyen-Viet
Business Strategy and the Environment 32 (4), 2420-2433, 2023
242023
Export performance: Evidence from agricultural product firms in Vietnam
Huyen Ngo-Thi-Ngoc & Bang Nguyen-Viet
Cogent Business and Management 8 (1), 1861729, 2021
222021
Understanding online purchase intention: the mediating role of attitude towards advertising
HH Nguyen, B Nguyen-Viet, YTH Nguyen, TH Le
Cogent Business & Management 9 (1), 2095950, 2022
202022
Toward Sustainable Development and Consumption: The Role of the Green Promotion Mix in Driving Green Brand Equity and Green Purchase Intention
KC Dinh, B Nguyen-Viet
Journal of Promotion Management 29 (6), 824-848, 2023
132023
Empirical analysis of internet banking adoption in Vietnam
B Nguyen-Viet, KN Huynh
Cogent Economics & Finance 9 (1), 1992876, 2021
102021
Factors effect on tourist loyalty: a Case Study of Homestay Tourism in Ben Tre (Southern Vietnam)
S Nguyen Van, B Nguyen-Viet
African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure 8 (1), 1-16, 2019
92019
Inside the intention to join extracurricular activities: Integrating the theory of planned behavior and signaling theory
D Huu Phuc, B Nguyen-Viet
Cogent Education 8 (1), 1888672, 2021
72021
Components of brand equity: the case of Binh Thuan dragon fruit
NTN Huyen, B Nguyen-Viet, DT Minh
Journal of Economic Development, 142-160, 2014
62014
Green Marketing Functions: The Drivers of Brand Equity Creation in Vietnam
B Nguyen-Viet, T Nguyen Anh
Journal of Promotion Management 28 (7), 1055-1076, 2022
52022
Factors affecting satisfaction and revisit-intention of Pilgrimage Tourists: Bà Chúa Xứ Shrine in Vietnam
B Nguyen-Viet, SN Van
The international journal of religious tourism and pilgrimage 9 (4), 101-112, 2021
52021
A Study on the Influence of Eco-Labels and Green Advertising on Green Brand Equity in Emerging Market
B Nguyen-Viet
Journal of Promotion Management 29 (2), 205-227, 2023
42023
Factors Impact on Tourist Destination Loyalty: A Case Study in Ho Chi Minh City
B Nguyen-Viet, H Nguyen Ho
African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure 8 (3), 1-15, 2019
32019
Ứng dụng mô h́nh hồi quy không gian trong phân tích tăng trưởng doanh thu du lịch của các tỉnh/thành tại Việt Nam
NV Sĩ, NV Bằng
Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh 15 (3), 34 - 49, 2020
22020
Factors affecting FDI attraction in industrial zones in Dong Nai
B Nguyen-Viet, NQ Le, VC Le
VNUHCM Journal of Science and Technology Development 19 (2), 5-18, 2016
22016
Các thành phần tài sản thương hiệu trái cây tươi tại thị trường Việt Nam: Trường hợp thanh long B́nh Thuận
NV Bằng
Luận án tiến sĩ, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, 2014
22014
Hệ thống không thể thực hiện thao tác ngay bây giờ. Hăy thử lại sau.
Bài viết 1–20