Follow
Nguyen Van Bien
Nguyen Van Bien
Lecture of Physics, Hanoi national university of education
Verified email at hnue.edu.vn
Title
Cited by
Cited by
Year
Dạy học tích hợp phát triển năng lực học sinh, Quyển 1-Khoa học tự nhiên
ĐH Trà, NV Biên, TK Ngọc, TT Ninh, TTT Thủy, NC Khanh, NVB Hiền
NXB Đại học Sư phạm, 2015
37*2015
Measuring Teachers’ Perceptions to Sustain STEM Education Development
N Thi To Khuyen, N Van Bien, PL Lin, J Lin, CY Chang
Sustainability 12 (4), 1531, 2020
22*2020
Quy tŕnh xây dựng chủ đề tích hợp về khoa học tự nhiên
NV Biên
Tạp chí Khoa học-Trường ĐHSP Hà Nội 60 (2), 61-66, 2015
122015
Exploring Vietnamese Students’ Participation and Perceptions of Science Classroom Environment in STEM Education Context
L Hai My Ngan, N Van Hien, ND Hai, N Van Bien
Jurnal Penelitian dan Pembelajaran IPA 6 (1), 73-86, 2020
112020
Giáo dục STEM trong nhà trường phổ thông
NV Biên, TD Hải, TM Đức, NV Hạnh, CC Thơ, NA Thuấn, ĐV Thược, ...
NXB Giáo dục Việt Nam, 2019
6*2019
Fostering Teachers’ Competence of the Integrated STEM Education
NTT Thuy, N Van Bien, DX Quy
Jurnal Penelitian dan Pembelajaran IPA 6 (2), 166-179, 2020
52020
Inter TeTra–Interdisciplinary teacher training with mathematics and physics
E Krause, N van Bien, T Chat, N Chi, F Dilling, J Geppert, K Holten, T Le, ...
Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education, 2019
52019
Xây dựng chuyên đề thí nghiệm mở để bồi dưỡng năng lực thực nghiệm cho học sinh THPT chuyên
NV Biên
Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt tháng 12 (2013), 1-6, 2013
52013
Problem Solving
VB Nguyen, E Krause, CT Chu
Comparison of Mathematics and Physics Education I, 345-368, 2020
42020
Dạy học phát triển năng lực môn Vật lư Trung học phổ thông
ĐH Trà, NV Biên, TD Hải, PX Quế, DX Quư
NXB Đại học Sư phạm, 2019
4*2019
Đề xuất khung năng lực và định hướng dạy học môn vật lí ở trường phổ thông
NV Biên
Tạp chí khoa học - Trường ĐHSP Hà Nội 8 (61), 11-22, 2016
42016
Thí nghiệm Vật lí với dụng cụ tự làm từ chai nhựa và vỏ lon
NN Hưng, NV Biên
NXB Đại học Sư phạm, 2009
42009
Relevant Content for a Scientific Collaboration in Mathematics and Physics Education Research--A Comparative Content Analysis of Handbooks and Conference Proceedings in Germany …
E Krause, F Dilling, SF Kraus, NP Chi, TN Chat, N Van Bien
EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education 16 (4), 2020
32020
Tài liệu tập huấn “Kiểm tra, đánh giá trong quá tŕnh dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong trường trung học cơ sở (Môn Vật lí)
PX Quế, ND Nga, NV Biên, NA Thuấn, NV Nghiệp, NT Sửu
Bộ Giáo dục và đào tạo, 2014
32014
Dạy học theo Trạm một số kiến thức về hiệu ứng nhà kính và các kết quả thu được
NV Biên, NTT Thủy
Tạp chí giáo dục (số đặc biệt), 32-34, 2011
32011
Individual concepts in physics and mathematics education
DP Vu, VB Nguyen, SF Kraus, K Holten
Comparison of Mathematics and Physics Education I, 215-256, 2020
22020
An Arduino-based wireless measuring car designed to investigate Newton’s II law
N Van Bien, DM Hai
Physics Education 54 (6), 063002, 2019
22019
Đổi mới theo hướng đồng bộ giữa mục tiêu, nội dung và giải pháp dạy học trong dạy học vật lí ở trường phổ thông
NV Biên
Tạp chí Khoa học ĐHSP Hà Nội 1, 190-199, 2014
22014
Die Physik des Infrarot-Ohrthermometers
W Müller, N van Bien
Praxis der Naturwissenschaften, PhiS 53 (8), 2-6, 2004
22004
Teachers' Feelings of Safeness in School-Family-Community Partnerships: Motivations for Sustainable Development in Moral Education.
N Thi Ngoc Lien, N Thi To Khuyen, N Thi Tho, N Ngan Hoa, N Thi Hanh, ...
International Journal of Evaluation and Research in Education 10 (1), 97-107, 2021
12021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20