Follow
Dinh-Hai Luong
Dinh-Hai Luong
Viện Khoa học giáo dục Việt Nam
Verified email at vnies.edu.vn - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Impact of female students’ perceptions on behavioral intention to use video conferencing tools in COVID-19: Data of Vietnam
B The-Hop, L Dinh-Hai, N Xuan-An, N Hong-Lien, N Thanh-Thuy
Data in Brief, 2020
582020
A bibliometric review of research on international student mobilities in Asia with Scopus dataset between 1984 and 2019
HH Pham, TKT Dong, QH Vuong, DH Luong, TT Nguyen, VH Dinh, MT Ho
Scientometrics 126 (6), 5201-5224, 2021
382021
Vietnamese students’acceptance of using video conferencing tools in distance learning in Covid-19 pandemic
X NGUYEN, D PHO, D LUONG, CAO Xuan-thuc-anh
Turkish Online Journal of Distance Education 22 (3), 139-162, 2021
232021
A Bibliometric Review of Research on International Students’ Mental Health: Science Mapping of the Literature from 1957 to 2020
QT Cao, V Quan-Hoang, P Hiep-Hung, L Dinh-Hai, H Manh-Toan, ...
European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education 11 (3 …, 2021
192021
Data on Vietnamese Students’ Acceptance of Using VCTs for Distance Learning during the COVID-19 Pandemic
DH Pho, XA Nguyen, DH Luong, HT Nguyen, TPT Vu, TTT Nguyen
Data 5 (3), 83, 2020
142020
A bibliometric review of research on employability: dataset from Scopus between 1972 and 2019
TD Ngoan, DH Luong, P Hiep-Hung
Higher Education, Skills and Work-Based Learning, 2022
5*2022
Năng suất công bố của các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam giai đoạn 2016-2020: Dữ liệu từ Scopus
ĐH Lương, TTT Phan, ĐT Đinh, HH Phạm
Tạp chí Giáo dục, 1-6, 2021
32021
Two decades of studies on learning management system in higher education: A bibliometric analysis with Scopus database 2000-2020
TTT Phan, CT Vu, PTT Doan, DH Luong, TP Bui, TH Le, DH Nguyen
Journal of University Teaching & Learning Practice 19 (3), 09, 2022
22022
Bibliometric Analysis in the Studies of Speech Disorders of Preschoolers in Education between 1955 and 2019
TTT Anh, NT La Thi Bac Ly, T Nga, NTT Thuong, T Thu
International Journal of Early Childhood 13 (1), 152-162, 2021
22021
Nhận thức và thái độ của sinh viên đối với việc học tập thông qua các công cụ hội nghị trực tuyến trong bối cảnh đại dịch COVID-19
LĐ Hải, NX An, NH Thu, VTP Thảo
Tạp chí Giáo dục 480 (2), 60-64, 2020
2*2020
Xu hướng nghiên cứu về mô h́nh học vi mô bậc đại học: Một nghiên cứu trắc lượng
VM Huyền, NTN Ngọc, LĐ Hải, PH Hiệp
Tạp chí Giáo dục 23 (11), 25-31, 2023
2023
Chuyển đổi số trong giáo dục giai đoạn 2020 - 2022: Nghiên cứu trắc lượng khoa học
LĐ Hải
Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam 19 (04), 1-7, 2023
2023
A bibliometric analysis of online universities from 1997 to 2021
NTT Tung, NX An, TT Giang, LD Hai
Vietnam Journal of Educational Sciences 19 (1), 25-42, 2023
2023
Readiness of Vietnamese High Schools for Digital Transformation and Its Influencing Factors: A Quantitative Study
N Xuan-An, L Dinh-Hai, L Thi-Phuong-Thuy, H Thi-Diep, T Thu-Giang
Asian Research Journal of Arts & Social Sciences 18 (3), 151-171, 2022
2022
Publications on COVID-19 from Vietnam during 2020 and 2021: A bibliometric analysis
VL Nguyen, DH Luong, HH Pham
European Science Editing 48, e83724, 2022
2022
A policy review of criteria and competencies for teaching staff of general education in Vietnam
CN Duc, PN Thi, TN Hoang, HL Dinh, LN Hong, TN The
Cogent Education 9 (1), 2133889, 2022
2022
55 năm khoa học giáo dục Việt Nam: Phân tích từ dữ liệu Scopus
PTT Thảo, PH Hiệp, LĐ Hải
Nhà xuất bản Hà Nội, 2022
2022
Thực trạng về yếu tố thỏa măn nhu cầu tâm lư cơ bản trong học tập trực tuyến của học sinh trung học phổ thông ở Việt Nam
XA Nguyễn, TPT Vũ, ĐH Lương
Phát triển bền vững chất lượng giáo dục phổ thông trong kỷ nguyên số, 331-325, 2022
2022
Exploring Some Academic Dishonesty in Remote Online Exams of Vietnamese High School Students in Context of the COVID-19 Pandemic
N Xuan-An, N Sy-Nam, N Thi-Thanh-Thuy, L Dinh-Hai, T Thu-Giang
Asian Journal of Education and Social Studies 33 (1), 13-26, 2022
2022
Science beyond English: to what extent do Vietnamese scholars publish in non-English languages?
N Van Luong, L Dinh-Hai, P Hiep-Hung
Science Editing 9 (2), 105-111, 2022
2022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20