Tran Van Nam
Tran Van Nam
Associate Professor, Faculty of Law, National Economics University
Email được xác minh tại neu.edu.vn - Trang chủ
Tiêu đề
Trích dẫn bởi
Trích dẫn bởi
Năm
Strategic information technology and portfolio management
AWK Tan, CN Shepherdson, TV Nam
IGI Global, 2009
202009
Vấn đề sở hữu trong nền kinh tế thị trường định hướng xă hội chủ nghĩa ở Việt Nam
NK Tuấn, LX Bá, TVN al
NXB Chính trị Quốc gia 33, 1-458, 2010
9*2010
Quản lư nhà nước đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
TV Nam
NXB Khoa học Kỹ thuật 1, 1-200, 2005
22005
An e-governance framework for Vietnam
C Shepherdson, AWK Tan, TV Nam
International Journal of Electronic Governance 2 (2-3), 170-191, 2009
12009
Exploiration of Industrial property information for scientific research and technological development at R&D organizations - Khai thác Thông tin về sở hữu công nghiệp phục vụ …
TV Nam
IP accessing information and services for R&D organizations and entrepreur …, 2019
2019
Một số bất cập về xác định giá trị tài sản trí tuệ cho các startup tại Việt Nam hiện nay ("Some shortcomings in the valuation of intellectual property for startups in Vietnam …
TV Nam
Startup - Những vấn đề pháp lư về gọi vốn đầu tư; Nhà xuất bản Đại học Kinh …, 2019
2019
Toward a new circular regulating intermediary organizations in Vietnam's science and tecnology market
TV Nam
Vietnam Law and Legal Forum 25 (295-296), 26-27, 2019
2019
Vietnam and regional development: Geographycal Indication
TV Nam, VM Hung
Japan Institute for Promoting of Invention and Innovation 3 (2019), http …, 2019
2019
Technology transfer valuation services: opportunities and challenges in Vietnam
TV Nam
First IP Innovation and Researchers of Asia Conference 1 (2/2019), 77/83, 2019
2019
Commercial name dispute resolution From Vietnam's perspectives
TV Nam
4th Asian IP Work-in-Progress Conference; School of Law; Singapore …, 2019
2019
Unilateral termination of a contract and legal remedies from a dispute of carriage of goods. Đơn phương chấm dứt hợp đồng, nh́n từ một tranh chấp về hợp đồng vận chuyển hàng hóa
TV Nam
Pháp luật và Thực tiễn (Hue Journal of Law and Practice) 38 (38/2018), 61-68, 2018
2018
Public awereness and education of IP in Vietnam- current state and prospects.
TV Nam
The Japan Association of Universities for intellectual Property (JAUIP) tố …, 2018
2018
Địa vị pháp lư của Hiệu trưởng trong bối cảnh tự chủ đại học theo quy định của một số cơ sở đào tạo đại học
TV Nam, NTN Quynh
Hội thảo "Đổi mới Quản trị đại học" Đề án Nghiên cứu cớ sở Lư luận và thực …, 2018
2018
Tiếp tục lấp đầy khoảng trống văn bản pháp quy điều chỉnh hoạt động của các tổ chức trung gian nhằm phát triển thị trường khoa học-công nghệ
TV Nam
Hội thảo Quốc gia:: Rào cản về thể chế đối với khoa học công nghệ và đổi mới …, 2018
2018
Strengthen Legal Roles of Intermediaries for Technology Market – A Breakthrough for Technology Transfer in Vietnam
TV Nam
The 15th Asian Law Institute Conference; Law into the future: Perspectives …, 2018
2018
Digital copyright in Vietnam: Overview and Key contexts
TV Nam
ALSA International Legal training Workshop, Vietanm 18 (V418), 1, 2018
2018
La Protection du consommateur des services d'assurances: le cas des differenrends concernant les phenomenes "inondation generale" et "inodation sectorielle"
TV Nam
Annales du Colloque Internationall, Bảo vệ người tiêu dùng - đóng góp kinh …, 2018
2018
Phát triển Chương tŕnh Thạc sĩ Sở hữu trí tuệ tại Đại học Đổng Tế (Trung Quốc) và một số gợi suy cho Việt Nam
TV Nam
Hội thảo quốc gia: Nhu cầu xă hội về đào tạo Chuyên ngành Quản lí sở hữu trí …, 2018
2018
Hoàn thiện các quy định về hoạt động của các tổ chức trung gian nhằm phát triển thị trường khoa học công nghệ
TV Nam
Nghiên cứu Lập pháp 355 (03-04), 89-94, 2018
2018
Textbook, Laws on Intellectual Property (co-editor); Giáo tŕnh Luật Sở hữu trí tuệ (đồng Chủ biên)
TVN al
NXB ĐH Kinh tế Quốc dân/ National Economics University Press 1, 1-600, 2018
2018
Hệ thống không thể thực hiện thao tác ngay bây giờ. Hăy thử lại sau.
Bài viết 1–20