Follow
Pham Thi Hoang Anh
Pham Thi Hoang Anh
Banking Academy of Vietnam
Verified email at hvnh.edu.vn - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Responding to the global financial crisis: Vietnamese exchange rate policy, 2008–2009
S Takagi, THA Pham
Journal of Asian Economics 22 (6), 507-517, 2011
202011
Managerial ability and bank lending behavior
XV Vo, THA Pham, TN Doan, HN Luu
Finance Research Letters 39, 101585, 2021
182021
Bribery, export decisions, and institutional constraints: Evidence from cross-country firm-level data
TT Thanh, DN Thang, PTH Anh
Economic Analysis and Policy 69, 585-612, 2021
112021
Are global shocks leading indicators of currency crisis in Viet Nam?
THA Pham
Research in International Business and Finance 42, 605-615, 2017
92017
Zero interest rate for the US dollar deposit and dollarization: The case of Vietnam
PTH Anh
Econometrics for Financial Applications, 792-809, 2017
52017
Managerial ability and bank failure
HN Luu, TN Doan, PTH Anh
Applied Economics Letters 28 (4), 305-309, 2021
42021
Is lending standard channel effective in transmission mechanism of macroprudential policy? The case of Vietnam
PTH Anh
Beyond Traditional Probabilistic Methods in Economics 2, 678-693, 2019
32019
Early warning system of currency crisis based on exchange market pressure: The case of Vietnam
P Anh
Available at SSRN 2595608, 2015
22015
Giới Thiệu chỉ số rủi ro thanh khoản hệ thống cho hệ thống ngân hàng thương mại
PTH Anh
Học viện Ngân hàng, 2015
22015
Effectiveness of monetary policy through asset prices channel: The case of Vietnam
THA Pham
Research project funded by the Banking Academy of Vietnam, 2013
22013
Assessing Vietnam’s exchange rate policy in 2012
THA Pham, THH Nguyen
Banking Science and Training Review, 2013
22013
Chế độ t giá của Trung quốc và Singapore-Kinh nghiệm và những gợi ư cho Việt Nam
PTH Anh
Tạp chí Ngân hàng, số 11 (12), 2009, 2009
22009
Can thiệp của Ngân hàng Nhà nước trên thị trường ngoại hối giai đoạn 1991-2008
PTH Anh
Tạp chí Khoa học và Đào tạo Ngân hàng, số 1 (2), 2009, 2009
22009
Chế ộ tỷ giá của Singapore và Trung Quốc: Lư thuyết, thực tế và những gợi ư cho Việt Nam
PTH Anh
Tạp chí Ngân hàng, số 10+ 11 (tháng 5, 2009
22009
Thị trường ngoại hối ḱ hạn không chuyển giao NDF-Lư thuyết và thực tiễn
PTH Anh
Tạp chí Ngân hàng, số 23, 2008
22008
Foreign Exchange Rate and the Purchasing Power Parity: The Case of Vietnam
THA Pham
MBA thesis, 2005
22005
Tiếp cận tài chính toàn diện tại các tỉnh Đồng bằng Sông Hồng
PTH Anh, TT Thắng
Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng, Số 202, tháng 03/2019, 18 27, 2019
12019
Dollarization and De-dollarization Policies: The Case of Vietnam
THA Pham
Dollarization and De-dollarization in Transitional Economies of Southeast …, 2017
12017
Global bank complexity and financial fragility around the world
THA Pham, NT Doan
Economic Systems, 101057, 2022
2022
Kiểm chứng tác động của kiều hối tới tăng trưởng kinh tế Việt Nam dựa trên mô h́nh ARDL
PTH Anh, PĐ Anh
Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á 29 (2), 24-39, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20