Theo dơi
Thi Hoang Yen Nguyen
Thi Hoang Yen Nguyen
Mục liên kết không xác định
Email được xác minh tại st.ueh.edu.vn
Tiêu đề
Trích dẫn bởi
Trích dẫn bởi
Năm
Understanding online purchase intention: the mediating role of attitude towards advertising
H Ho Nguyen, B Nguyen-Viet, YT Hoang Nguyen, T Hoang Le
Cogent Business & Management 9 (1), 2095950, 2022
442022
Attitudes towards gamification advertising in Vietnam: a social commerce context
HH Nguyen, B Nguyen-Viet, YT Hoang Nguyen
Behaviour & Information Technology 43 (5), 845-861, 2024
52024
Promoting fintech: driving developing country consumers’ mobile wallet use through gamification and trust
S ur Rahman, B Nguyen-Viet, YTH Nguyen, S Kamran
International Journal of Bank Marketing, 2024
22024
Understanding Gamification Advertising Effectiveness in an S-Commerce Context: A Study in an Emerging Market
B Nguyen-Viet, Y Thi Hoang Nguyen
Journal of Promotion Management 30 (4), 552-582, 2024
2024
Hệ thống không thể thực hiện thao tác ngay bây giờ. Hăy thử lại sau.
Bài viết 1–4