Theo dơi
Dang Minh Quan
Dang Minh Quan
PhD student
Email được xác minh tại g.ncu.edu.tw
Tiêu đề
Trích dẫn bởi
Trích dẫn bởi
Năm
Sedimentary composition and organic carbon sources in mangrove forests along the coast of northeast Vietnam
NT Tue, PT Nguyen, DM Quan, LV Dung, TD Quy, MT Nhuan, ND Thai
Regional Studies in Marine Science 17, 87-94, 2018
192018
Holocene environmental changes in Red River delta, Vietnam as inferred from the stable carbon isotopes and C/N ratios
NT Tue, DM Quan, PT Nguyen, LV Dung, TD Quy, MT Nhuan
Journal of Earth System Science 128, 1-12, 2019
52019
Diversity of weed species composition of Cyperaceae and Poaceae in paddy rice field in An Giang province
DM Quan, TT Hang, TS Nam
Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp 10 (5), 93-103, 2021
12021
Evaluating the invasive status of Mimosa pigra l., Eupatorium odoratum l. and Eichhornia crassipes (mart.) solms in Tram Chim national park in Dong Thap province
NTC Nhung, DM Quan
Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp 10 (5), 84-92, 2021
2021
Reconstruction of Paleoenvironmental Changes in Ao Tien Lake, Ba Be National Park Using Stable Isotope Analysis
MQ Dang, TT Nguyen, TN Pham, VD Luu, DQ Tran
VNU Journal of Science: Earth and Environmental Sciences 34 (2), 2018
2018
Phục hồi điều kiện cổ môi trường khu vực hồ Ao Tiên, Vườn Quốc gia Ba Bể bằng phương pháp phân tích đồng vị bền
MQ Đặng, TT Nguyễn, TN Phạm, VD Lưu, ĐQ Trần
H.: ĐHQGHN, 2018
2018
Nghiên cứu phục hồi đặc điểm môi trường trong Holocen khu vực tỉnh Thái B́nh bằng phương pháp đồng vị bền carbon
MQ Đặng
2018
Reconstruction of paleoenvironment and paleoclimate during Holocene in Red River Delta, Vietnam using stable isotopes
DM Quan, NT Tue, PT Nguyen, LV Dung, TD Quy, MT Nhuan
Hệ thống không thể thực hiện thao tác ngay bây giờ. Hăy thử lại sau.
Bài viết 1–8