Theo dơi
Hương Phan Thị Quỳnh
Hương Phan Thị Quỳnh
The University of Danang - College of information technology
Email được xác minh tại vku.udn.vn - Trang chủ
Tiêu đề
Trích dẫn bởi
Trích dẫn bởi
Năm
Nâng cao chất lượng hệ thống MIMO đa người dùng bằng các phương pháp cải tiến kỹ thuật tiền mă hóa block digonalization
P thị Quỳnh Hương
Hội thảo khoa học quốc gia công nghệ thông tin & ứng dụng trong các lĩnh vực …, 2019
2019
Kỹ thuật tiền mă hóa trong hệ thống MIMO đa người dùng
PTQ Hương
Hội thảo khoa học quốc gia công nghệ thông tin & ứng dụng trong các lĩnh vực …, 2017
2017
NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG HIỆU QUẢ THÔNG TIN KÊNH TRUYỀN TRONG TRUYỀN DẪN
PTQ Hương
Khoa học công nghệ - Đại học Đà Nẵng 2 (12(85).2014), 40, 2014
2014
Hệ thống không thể thực hiện thao tác ngay bây giờ. Hăy thử lại sau.
Bài viết 1–3