Follow
Trung Tâm Da Liễu Đông Y Chân Nguyên
Trung Tâm Da Liễu Đông Y Chân Nguyên
đông y, bệnh da liễu
No verified email - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Về con người cá nhân trong văn học cổ Việt Nam
NH Sơn, TĐ Sử, H Giang, TN Vương, TN Th́n, ĐTT Vân
Giáo Dục, 1997
261997
Logistics những vấn đề cơ bản
ĐTH Vân, KN Đạt
Lao động xă hội, 2013
222013
Quản trị logistics
ĐTH Vân
Thống kê, 2006
192006
Đại Cương Triết Học Trung Quốc-Tập 1
G Chi, NH Lê
Nhà xuất bản thanh niên, 2004
152004
Đàm phán trong kinh doanh quốc tế
ĐTH Vân
Lao động, 2010
112010
Đánh giá thực kết quả học tập trong giáo dục đại học và đào tạo nguồn nhân lực
NĐ Chính
Hà Nội, 2008
112008
Lịch sử triết học phương Đông, Nxb
D Chính
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2015
102015
Từ điển triết học Trung Quốc
D Chính
Chính trị quốc gia, 2009
92009
Foreign direct investment in Vietnam
TD Lam
Center for Vietnamese and Southeast Asian Studies, University of Social …, 2014
82014
Lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam từ thời kỳ dựng nước đến đầu thế kỷ XX
D Chính
Hà Nội, Chính trị quốc gia–Sự thật 1051, 2013
72013
Quản trị chiến lược, NXB Thống kê
ĐTH Vân, KN Đạt
Hà Nội, 2009
62009
Đại cương lịch sử triết học Trung Quốc
D Chính
Chính trị quốc gia, 2009
62009
Giao tiếp trong kinh doanh và cuộc sống
ĐTH Vân
Nhà Xuất bản thống kê, Hà Nội, 2006
62006
Khảo sát đặc trưng nghệ thuật của thơ Thiền Việt Nam thế kỷ X-thế kỷ XIV
ĐTT Vân
Trung tâm nghiên cứu Quốc học và Nxb Văn học, 1996
61996
Văn học trung đại Việt Nam (Thế kỉ X-cuối thế kỉ XIX)
ĐTT Vân
Giáo dục Việt Nam, 2008
52008
Marketing địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh
HĐ Hùng, NĐ Phong, NT Hoài, NĐ Thọ, VT Thu, ĐTH Vân, B Văn, ...
Văn hóa Sài G̣n, 2005
52005
Incoterms 2000 và hỏi đáp về Incoterms
VT Thu, ĐTH Vân
Nhà xuất bản Thống kê, 2002
52002
Veda Upanishad những bộ kinh triết lư tôn giáo cổ Ấn Độ
D Chính
Đại học Quốc gia Hà Nôi, 2001
52001
Tư tưởng giải thoát trong triết học Ấn Độ
D Chính
Chính trị quốc gia, 2008
42008
Những tư tưởng đổi mới về văn hóa-đạo đức của Phan Châu Trinh, trong Bước chuyển tư tưởng Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX
TM Ước, PGS TS, TV Chung, PGS TS, D Chính
Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội. Trang Web, 2005
42005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20