Follow
Trung Tâm Da Liễu Đông Y Chân Nguyên
Trung Tâm Da Liễu Đông Y Chân Nguyên
đông y, bệnh da liễu
No verified email - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Logistics những vấn đề cơ bản
ĐTH Vân, KN Đạt
Lao động xă hội, 2013
232013
Về con người cá nhân trong văn học cổ Việt Nam
NH Sơn, TĐ Sử, H Giang, TN Vương, TN Th́n, ĐTT Vân
N| P| ípiáo dục. Hà Nội, 1997
231997
Đại Cương Triết Học Trung Quốc-Tập 1
G Chi, NH Lê
Nhà xuất bản thanh niên, 2004
162004
Quản trị logistics
ĐTH Vân
Thống kê, 2006
152006
Lịch sử triết học phương Đông, Nxb
D Chính
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2012
102012
Đàm phán trong kinh doanh quốc tế
ĐTH Vân
Lao động, 2010
102010
Đánh giá thực kết quả học tập trong giáo dục đại học và đào tạo nguồn nhân lực
NĐ Chính
Hà Nội, 2008
102008
Từ điển triết học Trung Quốc
D Chính
Chính trị quốc gia, 2009
92009
Foreign direct investment in Vietnam
TD Lam
Center for Vietnamese and Southeast Asian Studies, University of Social …, 2014
82014
Giao tiếp trong kinh doanh và cuộc sống
ĐTH Vân
Nhà Xuất bản thống kê, Hà Nội, 2006
72006
Đại cương lịch sử triết học Trung Quốc
D Chính
Chính trị quốc gia, 2009
62009
Những tư tưởng đổi mới về văn hóa-đạo đức của Phan Châu Trinh, trong Bước chuyển tư tưởng Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX
TM Ước, PGS TS, TV Chung, PGS TS, D Chính
Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội. Trang Web, 2005
62005
Văn học trung đại Việt Nam-Thế kỉ X đến nửa cuối thế kỉ XIX
ĐTT Vân
Nxb Giáo dục, 2008
52008
Veda Upanishad: Những bộ kinh triết lư tôn giáo cổ Ấn Độ
D Chính
Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, 2006
52006
Incoterms 2000 và hỏi đáp về Incoterms
VT Thu, ĐTH Vân
Nhà xuất bản Thống kê, 2002
52002
Tái cấu trúc kinh tế: Định hướng và giải pháp thực hiện
ĐTH Vân
Tạp chí phát triển Kinh tế, 02-07, 2021
42021
Lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam từ thời kỳ dựng nước đến đầu thế kỷ XX
D Chính
Hà Nội, Chính trị quốc gia–Sự thật 1051, 2013
42013
Tư tưởng Việt Nam từ thế kỷ XV đến thế kỷ XIX
D Chính
Chính trị quốc gia, 2011
42011
The relationship between international diversification, innovation performance and firm performance: An empirical analysis among hardware companies
ĐTH Vân, NTT Hà, BN Lê Uyên
Journal of Asian Business and Economic Studies 25 (S02), 66-90, 2019
22019
Triết học trung cổ Tây Âu
D Chính
Chính trị quốc gia, 2012
22012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20