Theo dơi
Trong-Dat Phan
Trong-Dat Phan
Mục liên kết không xác định
Email được xác minh tại student.hcmus.edu.vn
Tiêu đề
Trích dẫn bởi
Trích dẫn bởi
Năm
BIDAL@ imageCLEFlifelog2019: The Role of Content and Context of Daily Activities in Insights from Lifelogs.
MS Dao, AK Vo, TD Phan, K Zettsu
CLEF (Working Notes), 2019
82019
BIDAL-HCMUS@ LSC2020: an interactive multimodal lifelog retrieval with query-to-sample attention-based search engine
AV Mai-Nguyen, TD Phan, AK Vo, VL Tran, MS Dao, K Zettsu
Proceedings of the Third Annual Workshop on Lifelog Search Challenge, 43-49, 2020
72020
An interactive watershed-based approach for lifelog moment retrieval
TD Phan, MS Dao, K Zettsu
2019 IEEE Fifth International Conference on Multimedia Big Data (BigMM), 282-286, 2019
42019
An interactive multimodal retrieval system for memory assistant and life organized support
VL Tran, AV Mai-Nguyen, TD Phan, AK Vo, MS Dao, K Zettsu
Proceedings of the 2020 International Conference on Multimedia Retrieval …, 2020
12020
Lifelog moment retrieval with interactive watershed-based clustering and hierarchical similarity search
TD Phan, MS Dao, K Zettsu
International Journal of Multimedia Data Engineering and Management (IJMDEM …, 2020
12020
An Interactive Atomic-cluster Watershed-based System for Lifelog Moment Retrieval.
VL Tran, TD Phan, AV Mai-Nguyen, AK Vo, MS Dao, K Zettsu
CLEF (Working Notes), 2020
2020
Hệ thống không thể thực hiện thao tác ngay bây giờ. Hăy thử lại sau.
Bài viết 1–6