Trần Văn Đại
Trần Văn Đại
Vietnam-Korea University of ICT - The University of Danang
Email được xác minh tại vku.udn.vn - Trang chủ
Tiêu đề
Trích dẫn bởi
Trích dẫn bởi
Năm
A survey of data recovery on flash memory.
VD Tran, DJ Park
International Journal of Electrical & Computer Engineering (2088-8708) 10 (1), 2020
32020
A Novel Recovery Data Technique on MLC NAND Flash Memory
T Van Dai, J Park, DJ Park
2019 11th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE …, 2019
12019
An Efficient Data Recovery Scheme with Block-level Mapping Approach on NAND Flash Memory
DJP Van-Dai Tran
2020 International Conference on Computer Communication and Information …, 2020
2020
A Data Recovery Technique Improves On Hybrid-Mapping For NAND Flash Memory
DJP Van-Dai Tran
International Journal of Scientific & Technology Research 9 (issue 8), 422-426, 2020
2020
Efficient Data Recovery Techniques ON Mlc Nand Flash Memory
VD Tran, DJ Park
International Journal of Scientific & Technology Research 9 (1), 4431-4436, 2020
2020
Ứng dụng học máy bán giám sát trong phân lớp văn bản
DT Vơ, VĐ Trần, CĐ Đỗ
Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông, 2016
2016
Nghiên cứu và xây dựng hệ thống Workflow tin học hóa quy tŕnh ISO 9001: 2008 Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt–Hàn
VĐ Trần
Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt-Hàn, 2016
2016
Nghiên cứu và xây dựng hệ thống workflow tin học hóa quy tŕnh ISO 9001-2008 cho trường VietHanIT
LTT Trần Văn Đại, Lê Viết Trương, Trịnh Thị Ngọc Linh, Đỗ Công Đức
Đề tài cấp cơ sở, 2016
2016
Nghiên cứu học máy và phân lớp văn bản
ĐCĐ Vơ Duy Thanh, Trần Văn Đại
Đề tài cấp cơ sở, 2016
2016
Xây dựng ứng dụng xử lư hồ sơ được định nghĩa bằng Workfow tại một đơn vị
VĐ Trần, VS Lê
Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông, 2015
2015
Xây dựng phần mềm Quản lư sáng kiến cải tiến và nghiên cứu khoa học
VĐ Trần
Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt-Hàn, 2014
2014
Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài" Xây dựng chương tŕnh quản lư sáng kiến cải tiến và nghiên cứu khoa học"
VĐ Trần
Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông, 2014
2014
Xây dựng phần mềm quản lư sáng kiến cải tiến và nghiên cứu khoa học
PTHH Trần Văn Đại, Đỗ Công Đức
Đề tài cấp cơ sở, 2014
2014
KIẾN TRÚC MVC TRONG ỨNG DỤNG WINFORM VÀ WEB FORM
VĐ Trần
2014
Nghiên cứu và xây dựng chương tŕnh quản lư thuốc và thông tin y tế
NV Trần Văn Đại
Đề tài cấp cơ sở, 2013
2013
Hệ thống không thể thực hiện thao tác ngay bây giờ. Hăy thử lại sau.
Bài viết 1–15