Theo dơi
Ghassan ibrahim
Ghassan ibrahim
prof of Hydrolics in Civil Engineering Faculty in Albaath Univeresity
Email được xác minh tại albaath-univ.edu.sy - Trang chủ
Tiêu đề
Trích dẫn bởi
Trích dẫn bởi
Năm
Experiments for the discharge capacity of the siphon spillway having the Creager-Ofitserov profile
L Houichi, G Ibrahim, B Achour
International Journal of Fluid mechanics research 33 (5), 2006
262006
Experimental comparative study of siphon spillway and overflow spillway
L Houichi, G Ibrahim, B Achour
Cour Savoir 9, 95-100, 2009
162009
تخفيف الانضغاط الجانبي في المفيضات الهدارية
إبراهيم، غسان
جامعة البعث, 0
Hệ thống không thể thực hiện thao tác ngay bây giờ. Hăy thử lại sau.
Bài viết 1–3