Theo dơi
Ho Phan Hieu
Ho Phan Hieu
Email được xác minh tại ac.udn.vn - Trang chủ
Tiêu đề
Trích dẫn bởi
Trích dẫn bởi
Năm
Intelligent fruit recognition system using deep learning
HHC Nguyen, AT Luong, TH Trinh, PH Ho, P Meesad, TT Nguyen
International Conference on Computing and Information Technology, 13-22, 2021
152021
Germplasm resources in Vietnam: major horticultural and industrial crops
HT Le, JF Hancock, TT Trinh, P Ho
HortScience 34 (2), 175-180, 1999
141999
DNA sequences representation derived from discrete wavelet transformation for text similarity recognition
PH Ho, NAT Nguyen, TH Vo
Modern approaches for intelligent information and database systems, 75-85, 2018
92018
An approach based on deep learning that recommends fertilizers and pesticides for agriculture recommendation
NHH Cuong, TH Trinh, DH Nguyen, TK Bui, TA Kiet, PH Ho, NT Thuy
International Journal of Electrical and Computer Engineering 12 (5), 5580-5588, 2022
62022
Data warehouse designing for Vietnamese textual document-based plagiarism detection system
PH Ho, TH Vo, NAT Nguyen
2017 International Conference on System Science and Engineering (ICSSE), 239-243, 2017
32017
Comparison of the Documents Based On Vector Model: A Case Study of Vietnamese Documents
HV Trung, NA Nguyen, HH Phan, TD Dang
American Journal of Engineering Research (AJER) 6 (7), 251-256, 2017
32017
Power minimization for data collection in uav-assisted iot wireless sensor networks
TA Kiet, CX Tuan, HP Hieu, NT Le Quyen, DH Phuong, VT Hung
2022 16th International Conference on Ubiquitous Information Management and …, 2022
22022
Nghiên cứu kiến trúc và xây dựng hệ thống chứng thực tập trung cho Đại học Đà Nẵng
TH Mai Trần, CD Trịnh, PH Hồ
Đại học Đà Nẵng, 2014
22014
A Novel Approach for UAV-Aided Vehicle-to-Everything Networks
TA Kiet, NT Le Quyen, HP Hieu, VT Hung
2022 16th International Conference on Ubiquitous Information Management and …, 2022
12022
Identification of Dragon Trees and Fruits in Ham Thuan Bac Growing Areas, Phan Thiet City, Binh Thuan Province, Vietnam
HHC Nguyen, C Jana, IM Hezam, HP Hieu, NT Thuy
Heliyon, 2024
2024
Joint UAV Trajectory and Data Demand for Scheduling in Wireless Sensor Networks
TA Kiet, DT Binh, DH Phuong, HP Hieu, VT Hung
Journal of Science and Technology: Issue on Information and Communications …, 2021
2021
A Narrative Method for Evaluating Documents Similarity based on Unique Strings
PHH Phan Hieu Ho, Trung Hung Vo, Ngoc Anh Thi Nguyen, Ha Huy Cuong Nguyen
International Journal of Recent Technology and Engineering 8 (2S11), 473-479, 2019
2019
Phương pháp mă hóa văn bản thành chuỗi số DNA để đánh giá mức độ giống nhau của văn bản
PH Hồ, TNA Nguyễn, TH Vơ
2018
Similarity Detection for Higher-Order Structure of DNA Sequences
NTN Anh, HP Hieu, TA Kiet, VT Hung
Journal of Science and Technology: Issue on Information and Communications …, 2017
2017
Similarity measurements of textual documents based on vector model
HP Hiếu, VT Hùng, NTN Anh
Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng, 112-117, 2017
2017
Comparison Of The Documents Based On Vector Model
VT Hùng, NTN Anh, HP Hiếu, NNH Trân, VD Thanh
Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng, 105-109, 2017
2017
Một cách tiếp cận mới để phát hiện sự giống nhau của văn bản dựa trên phép biến đổi wavelet rời rạc
HP Hiếu, NTN Anh, NV Hiếu, ĐT B́nh, VT Hùng
Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ Quốc gia lần thứ X (Fair’10), lĩnh vực …, 2017
2017
Một cách tiếp cận mới để phát hiện sự giống nhau của văn bản dựa trên phép biến đổi wavelet rời rạc
VTH Hồ Phan Hiếu, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Nguyễn Văn Hiếu, Đặng Thiên B́nh
Khoa học Công nghệ Quốc gia lần thứ X (Fair’10), 2017
2017
Tensor-based algebra for multilinear structure of microarray expression recognition
VTH Nguyen Thi Ngoc Anh, Nguyen Tran Quoc Vinh, Ho Phan Hieu
Khoa học Công nghệ Quốc gia lần thứ X (Fair’10), 2017
2017
So sánh văn bản dựa trên mô h́nh véc-tơ
TH Vơ, TNA Nguyễn, PH Hồ
Đại học Đà Nẵng, 2017
2017
Hệ thống không thể thực hiện thao tác ngay bây giờ. Hăy thử lại sau.
Bài viết 1–20