Theo dơi
Nguyen Tuan Anh
Nguyen Tuan Anh
Mục liên kết không xác định
Email được xác minh tại hcmuaf.edu.vn
Tiêu đề
Trích dẫn bởi
Trích dẫn bởi
Năm
Influences of key factors on river water quality in urban and rural areas: A review
NT Anh, NT Nhan, B Schmalz, T Le Luu
Case Studies in Chemical and Environmental Engineering, 100424, 2023
32023
Risk assessment and management in domestic water supply system in Pleiku city–Gia Lai province
NT Anh, NN Hải, NM Kỳ
Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng, 50-55, 2019
32019
Research on urban sprawl trends and landscape change in Pleiku city, Gia Lai Province
NN Hai, NT Ahn, TNL Khuong, BQ Dung, MK Nguyen
Vietnam J. Hydrometeorol 2, 37-47, 2019
32019
Analyzing Stakeholder Involvement in Urban Domestic Water Supply System-Case Study in Central Highland of Vietnam
NT Anh, NN Hai, TTT Trang, BQ Dung, NM Ky
Vietnam Journal of Hydrometeorology 2019 (2-1), 56-65, 2019
32019
Application of vetiver grass (Vetiveria Zizanioides L.) for organic matter removal from contaminated surface water
MK Nguyen, NTQ Hung, CM Nguyen, C Lin, TA Nguyen, HL Nguyen
Bioresource Technology Reports 22, 101431, 2023
22023
Assessing land use change in the context of climate change and proposing solutions: Case study in Gia Lai province, Vietnam
NN Hai, NT Anh, NM Ky, BQ Dung, NTN Huong, NHD Minh, NT Ly
VN J. Hydrometeorol 7, 20-31, 2021
12021
Evaluating the Efficiency of Organic Matter Treatment Using Vetiver Grass (Vetiveria Zizanioides L.)-A pilot-scale
KN Minh, C Lin, HN Duy, MN Cong, AN Tuan
10th Anniversary International Conference on" Physics and Mechanics of New …, 2022
2022
02. DOMESTIC SUPPLY WATER AND SANITATION PRACTICES IN THE PERI-URBAN AREAS-CASE STUDY OF PLEIKU CITY
AN Tuan, KTN Lam, KN Minh, HN Ninh, HNT Thai
Science Journal of Natural Resources and Environment, 16-27, 2021
2021
Đánh giá hiện trạng và rủi ro do vi sinh vật trong nước sinh hoạt khu vực ven đô thị: Nghiên cứu điển h́nh ở Pleiku, tỉnh Gia Lai, Việt Nam
NT Anh, NM Kỳ, NN Hải, BQ Dũng, TCKTT Văn
Hệ thống không thể thực hiện thao tác ngay bây giờ. Hăy thử lại sau.
Bài viết 1–9