Mai K Đa
Mai K Đa
Faculty of Philosophy, University of Social Sciences & Humanities, Vietnam National University Hanoi
Email được xác minh tại vnu.edu.vn - Trang chủ
Tiêu đềTrích dẫn bởiNăm
Những khó khăn của quá tŕnh hội nhập văn hóa của đạo Tin Lành ở Việt Nam (tiếng Nga)
MK Đa, LTH Phượng
Nghiên cứu khoa học Nhân văn, 2019
2019
Những khả năng hội nhập văn hóa của đạo Tin lành và Lăo giáo ở Việt Nam: Phân tích triết học (tiếng Nga)
MK Đa, LTH Phượng
Nhà khoa học trẻ, 324-327, 2019
2019
Nghiên cứu đạo Tin Lành ở Việt Nam trong 20 năm gần đây (tiếng Nga)
MK Đa, LTH Phượng
Khoa học Xă hội trong thế giới hiện đại: Chính trị học, Xă hội học, Triết …, 2019
2019
Possibility of cultural integration of Protestantism and Taoism in Vietnam: philosophical analysis (in russ.)
MK Da, LTH Phuong
Young scientist, 324-327, 2019
2019
The difficulties of cultural integration of Protestantism in Vietnam (in russ.)
MK Da, LTH Phuong
Electronic scientific & practical journal «Humanities scientific researches», 2019
2019
Трудности процесса культурной интеграции протестантизма во Вьетнаме
МК Да, ЛТХ Фыонг
Гуманитарные научные исследования 2019 (4), 2019
2019
Возможности культурной интеграции протестантизма и даосизма во Вьетнаме: философский анализ
МК Да, ЛТХ Фыонг
Молодой ученый 15, 2019
2019
Review of literature on Protestantism in Vietnam over the past 20 years (in russ.)
MK Da, LTH Phuong
Social Sciences in the Modern World: Political Science, Sociology …, 2019
2019
Обзор литературы по протестантизму во Вьетнаме за последние 20 лет
МК Да, ЛТХ Фыонг
Общественные науки в современном мире: политология, социология, философия …, 2019
2019
Sự du nhập và phát triển đạo Tin Lành ở Việt Nam: Lịch sử và hiện tại (tiếng Nga)
MK Đa, DQ Quân, LTH Phượng
Diễn đàn khoa học: Luật học, Sử học, Xă hội học, Chính trị học và Triết học …, 2019
2019
Đạo Tin Lành trong bối cảnh tái cấu trúc tôn giáo ở Việt Nam hiện nay (tiếng Nga)
LTH Phượng, MK Đa, DQ Quân
Khoa học xă hội trong thế giới hiện đại: Tâm lư học, xă hội học, triết học …, 2019
2019
Distribution and development of protestantism in Vietnam: history and modernity (in russ.)
DQQ Lê Thị Hồng Phượng Mai K Đa
Scientific Forum: Jurisprudence, History, Sociology, Political Science and …, 2019
2019
Protestantism in the context of religious reconfiguration in modern Vietnam (in russ.)
MK Da, DQ Quan, LTH Phuong
Social Sciences in the Modern World: Political Science, Sociology …, 2019
2019
Распространение и развитие протестантизма во Вьетнаме: история и современность
LTH Phượng, MK Đa, DQ Quân
Научный форум: Юриспруденция, история, социология, политология и философия …, 2019
2019
Протестантизм в контексте религиозной реконфигурации в современном Вьетнаме
MK Đa, DQ Quân, LTH Phượng
Общественные науки в современном мире: политология, социология, философия …, 2019
2019
Phúc âm John như một mô h́nh cho hội nhập văn hóa của đạo Tin lành ở Việt Nam (tiếng Nga)
MK Đa
Xă hội và Quyền lực, 91-98, 2018
2018
Thờ cúng tổ tiên như tâm điểm đụng độ của đạo Tin Lành với các tín ngưỡng truyền thống Việt Nam (tiếng Nga)
MK Đa
Khoa học Xă hội và Nhân văn ở Viễn Đông, 229-232, 2018
2018
Ancestor worship as the epicenter of the collision of Protestantism with traditional Vietnamese beliefs
MK Da
The Humanities аnd Social Studies in the Far East 4, 229-232, 2018
2018
Gospel of John as a model for cultural integration of Protestantism in Vietnam (in russ.)
MK Da
Socium and Vlast (Chelyabinsk, Russia) 74 (6), 91-98, 2018
2018
Phương Đông và trí tuệ phương Đông trong triết học của Vladimir Solovyov
DQQ Mai K Đa
NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2018
2018
Hệ thống không thể thực hiện thao tác ngay bây giờ. Hăy thử lại sau.
Bài viết 1–20