Theo dơi
Bắc Nguyễn Việt
Bắc Nguyễn Việt
Thạc sĩ quản trị, Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh
Email được xác minh tại st.ueh.edu.vn
Tiêu đề
Trích dẫn bởi
Trích dẫn bởi
Năm
Enhancing satisfaction among Vietnamese students through gamification: The mediating role of engagement and learning effectiveness
B Nguyen-Viet, B Nguyen-Viet
Cogent Education 10 (2), 2265276, 2023
52023
Dataset on the effect of gamification elements on learning effectiveness among Vietnamese students
B Nguyen-Viet, B Nguyen-Viet, C Nguyen-Duy
Data in Brief 51, 109734, 2023
12023
Tác động của tṛ chơi hóa đến hiệu quả học tập: Vai tṛ trung gian của hài ḷng và gắn kết
NV Bằng, NV Bắc
TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH-KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH …, 2024
2024
Hệ thống không thể thực hiện thao tác ngay bây giờ. Hăy thử lại sau.
Bài viết 1–3