Theo dơi
Quan Hoang
Quan Hoang
Senior Research Scientist, NamiTech JSC
Email được xác minh tại namitech.io
Tiêu đề
Trích dẫn bởi
Trích dẫn bởi
Năm
MGAN: Training generative adversarial nets with multiple generators
Q Hoang, TD Nguyen, T Le, D Phung
International Conference on Learning Representations 2018, 2018
351*2018
Predicting Movie Genres Based on Plot Summaries
Q Hoang
arXiv preprint arXiv:1801.04813, 2018
392018
Threeplayer Wasserstein GAN via amortised duality
QH Nhan Dam, T Le, TD Nguyen, H Bui, D Phung
Proc. of the 28th Int. Joint Conf. on Artificial Intelligence (IJCAI), 1-11, 2019
222019
Learning generative adversarial networks from multiple data sources
QH Trung Le, H Vu, TD Nguyen, H Bui, D Phung
Proceedings of the 28th International Joint Conference on Artificial …, 2019
142019
Parameterized Rate-Distortion Stochastic Encoder
Q Hoang, T Le, D Phung
International Conference on Machine Learning, 4293-4303, 2020
72020
Hệ thống không thể thực hiện thao tác ngay bây giờ. Hăy thử lại sau.
Bài viết 1–5