Theo dơi
Tran Thi Ngoc Bich
Tran Thi Ngoc Bich
Doctor of Environmental Engineering, Vice Director - Institute of Environmental Science - Tra Vinh
Email được xác minh tại tvu.edu.vn - Trang chủ
Tiêu đề
Trích dẫn bởi
Trích dẫn bởi
Năm
Synthesis and Characterization of Magnetic Fe3O4/Zeolite NaA Nanocomposite for the Adsorption Removal of Methylene Blue Potential in Wastewater Treatment
T Ngoc Bich Thi, D Ngoc Bich, L Ngoc Long
Journal of Chemistry, 14, 2021
36*2021
Productivity and economic viability of snakehead Channa striata culture using an aquaponics approach
TTN Bich, DQ Tri, C Yi-Ching, HD Khoa
Aquacultural Engineering 89, 102057, 2020
312020
A Small-Scale Study on Removal of Heavy Metals from Contaminated Water Using Water Hyacinth
AT Huynh, YC Chen, BNT Tran
Processes 9 (10), 9, 2021
272021
ASSESSMENT OF GROUNDWATER QUALITY FOR DRINKING AND DOMESTIC PURPOSES THROUGH LOCAL SURVEY AND WATER QUALITY INDEX IN VIETNAM
HT An, TTN Bich*, C Yi-Ching, TTT Hien
JOURNAL OF SOUTHWEST JIAOTONG UNIVERSITY 56 (2), 83-93, 2021
42021
ASSESSMENT OF SALINITY TOLERANCE OF 4 CHILI PEPPER GENOTYPES IN VIETNAM
TN Ai*, TNB Tran, NH Lam, MH Nguyen, CH Phan
JOURNAL OF SOUTHWEST JIAOTONG UNIVERSITY 56 (2), 94-110, 2021
32021
Applied aquaponics to culture high value local species and ultimately reused and recycle the local materials to build the green and sustainable agriculture
TTN Bich, C Yi-Ching, DQ Tri, KH Dang
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 432 (1), 012008, 2020
32020
A comparative study of evaluating the ability on Eichhornia crassipes and Enydra fluctuans to remove heavy metals in water in Vietnam
TA Huynh, Y Chen, TNB Tran
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 1087, 7, 2022
2022
ASSESSMENT OF LIVELIHOOD MODELS WITH HIGH ADAPTABILITY TO CLIMATE CHANGE FOR APPLICATION IN TRA VINH PROVINCE, VIET NAM
NH Lam, PK Long, TN Ai, TTN Bich, NT Tuu, VT Phong, DH Oanh
Scientific Journal of Tra Vinh University, 51-59, 2021
2021
Effects of Designing and Operating Parameters on the Performance of Glucose Enzymatic Biofuel Cells
NB Duong*, VM Truong, TNB Tran, H Yang
Computational Intelligence Methods for Green Technology and Sustainable …, 2021
2021
ĐỘNG HỌC QUÁ TR̀NH LOẠI BỎ PHOSPHATE TRONG NƯỚC THẢI SINH HOẠT BẰNG HỆ THỐNG ĐẤT NGẬP NƯỚC KIẾN TẠO CÓ TRỒNG RAU DỆU (ALTERNANTHERA SP.)
TM Nhựt, NTT Trà, NH Lâm, TTN Bích, NTD Trang
Scientific Journal of Tra Vinh University, 1-9, 2020
2020
The Benefits of Aquaponics to Environment and Public Health
TTN Bich, YC Chen
Lower Mekong Initiative Young Scientist Program- Annual Scientific Symposium …, 2019
2019
Ứng dụng mô h́nh Aquaponics nhằm phát huy tối đa việc tái sử dụng các nguồn nguyên liệu địa phương trong nông nghiệp xanh và bền vững
HĐKLNL Trần Thị Ngọc Bích, Yi Ching Chen
Tạp Chí Thông tin Khoa học và Công nghệ, 50-56, 2019
2019
IMPACTS OF CLIMATE CHANGE ON CHANGING WATER RESOURCES AND AGRO-ECOLOGICAL ZONES IN THE COASTAL PLAIN OF THE MEKONG DELTA, VIET NAM
HMH Ngoc Bich Tran Thi*, VPD Trí, NT Quan, ND Tai, Y Chen
2nd International Conference on Climate Change 2018 (ICCC 2018), 2018
2018
APPLIED AQUAPONICS: BUILD UP GREEN AGRICULTURE ADAPTING TO CLIMATE CHANGE
TTN Bich, YC Chen, DK Huynh
LMI Young Scientist Program | Annual Scientific Symposium 2018, 2018
2018
AQUAPONICS POTENTIAL OF URBAN FARMING- AGROECOLOGY THE FUTURE OF AGRICULTURE ADAPT TO CLIMATE CHANGE
TTN Bich, YC Chen, DK Huynh
IMETI Taoyan 2018 Innovation conference, 2018
2018
APPLIED AQUAPONICS: ULTIMATELY REUSED AND RECYCLE IN SUSTAINABLE AGRICULTURE ADAPTING TO CLIMATE CHANGE
TTN Bich, YC Chen, DK Huynh
The Mining and Materials Processing Institute of Japan (MMIJ) Fall Meeting …, 2017
2017
Developing Sustainable Agriculture Effects of replacing fish meal by mixture plant protein sources on growth performance, utilization and body composition of Nile tilapia …
NBTT Phan Thi Thanh Truc
The 9th-Vietnamese-Hungarian International Conference-Developing Sustainable …, 2016
2016
Aquaponics: mô h́nh thủy sản kết hợp bền vững và an toàn sinh học NGHIÊN CỨU CHUYÊN SÂU: SO SÁNH HIỆU QUẢ HAI MÔ H̀NH THỦY SẢN KẾT HỢP: CÁ LÓC (CHANNA SP) + RAU XÀ LÁCH XOONG …
TTN Bích
Đại Học Trà Vinh, 2016
2016
Xây dựng mô h́nh nuôi cua biển kết hợp với bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn mang lại hiệu quả kinh tế bền vững cho cộng đồng giai đoạn 2014 – 2015
TTN Bích, PTT Trúc, LP Sơn, NTH Nhi, NT Sinh, DT Toàn.
Mangrove for the future – IUCN. MC006, 2015
2015
Research Agenda Tra Vinh and Ben Tre from 2014 to 2020 - AMD project
TTN Bích
Dự án Thích ứng với biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL tại tỉnh Bến Tre và Trà Vinh …, 2015
2015
Hệ thống không thể thực hiện thao tác ngay bây giờ. Hăy thử lại sau.
Bài viết 1–20