An-Vinh Luong
An-Vinh Luong
Ho Chi Minh City University of Science
Verified email at student.hcmus.edu.vn
Title
Cited by
Cited by
Year
Word graph-based multi-sentence compression: Re-ranking candidates using frequent words
AV Luong, NT Tran, VG Ung, MQ Nghiem
Knowledge and Systems Engineering (KSE), 2015 Seventh International …, 2015
52015
Improving vietnamese sentence compression by segmenting meaning chunks
NT Tran, VG Ung, AV Luong, MQ Nghiem, NLT Nguyen
Knowledge and Systems Engineering (KSE), 2015 Seventh International …, 2015
32015
Combination of features for vietnamese news multi-document summarization
VG Ung, AV Luong, NT Tran, MQ Nghiem
Knowledge and Systems Engineering (KSE), 2015 Seventh International …, 2015
32015
Examining the text-length factor in evaluating the readability of literary texts in Vietnamese textbooks
AV Luong, D Nguyen, D Dinh
Knowledge and Systems Engineering (KSE), 2017 9th International Conference …, 2017
12017
Affection of the part of speech elements in Vietnamese text readability
ĐTN NGUYỄN, AV LƯƠNG, Đ Điền
Acta Linguistica Asiatica 9 (1), 105-118, 2019
2019
Assessing the Readability of Literary Texts in Vietnamese Textbooks
AV Luong, D Nguyen, D Dinh
2018 5th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS), 231-236, 2018
2018
A New Formula for Vietnamese Text Readability Assessment
AV Luong, D Nguyen, D Dinh
2018 10th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE …, 2018
2018
ĐÁNH GIÁ TÍNH DỄ ĐỌC CỦA VĂN BẢN TIẾNG VIỆT DỰA TRÊN WORDNET
PD Tâm, TM Hùng, LA Vinh, Đ Điền
PROCEEDING of Publishing House for Science and Technology, 2017
2017
Áp dụng độ khó của văn bản trong việc xây dựng ngữ liệu giáo tŕnh tiếng Việt cho người nước ngoài
TT Hồng, NTN Điệp, LA Vinh, Đ Điền
Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần III “Nghiên cứu và giảng dạy Việt Nam học …, 2017
2017
Khảo sát độ khó của các văn bản văn xuôi trong sách giáo khoa ngữ văn cấp 1 và cấp 2
LA Vinh, NTN Điệp, TT Hồng, Đ Điền
Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần III “Nghiên cứu và giảng dạy Việt Nam học …, 2017
2017
Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến độ khó của văn bản tiếng Việt- cấp độ sơ cấp (đối chiếu với tiếng Anh)
NTN Điệp, LA Vinh, Đ Điền
Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần III “Nghiên cứu và giảng dạy Việt Nam học …, 2017
2017
Investigating some elements affecting the readability of TOEIC text primary level
NTN Diep, LA Vinh
The 5th Annual HCMC Open University Tesol Conference 2017, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–12