Theo dơi
Thi Lan Huong Truong
Thi Lan Huong Truong
Dalat University
Email được xác minh tại dlu.edu.vn - Trang chủ
Tiêu đề
Trích dẫn bởi
Trích dẫn bởi
Năm
Destination distinctiveness: Concept, measurement, and impact on tourist satisfaction
TLH Truong, F Lenglet, C Mothe
Journal of destination marketing & management 8, 214-231, 2018
962018
Quelle place pour la typicité locale et l'authenticité dans l'expérience touristique : le cas de Dalat, station de montagne au Vietnam
TLH Truong
Avignon Université, 2019
42019
The place of peripheral rural areas in the construction, by and for tourism, of the identity of the region of Dalat (Vietnam).
TLH Truong, P Dérioz
Via. Tourism Review, 2020
1*2020
The impact of crisis caused by Covid 19 pandemic on tourism development: a case study of Dalat city, Vietnam
TLH Truong, NH Hoang
International Scientific Conference Proceedings "Governing the sustainable …, 2021
2021
Vị trí của các khu vực nông thôn ngoại vi trong việc xây dựng bản sắc bởi và v́ du lịch của vùng Đà Lạt (Việt Nam)
L Huong, T Thi
Via. Tourism Review, 2020
2020
La place des espaces ruraux périphériques dans la construction par et pour le tourisme de l’identité de la région de Dalat (Vietnam).
TLH Truong, P Dérioz
Via. Tourism Review, 2020
2020
L’importanza delle aree rurali periferiche nella costruzione da parte e per il turismo dell’identità della regione di Dalat (Vietnam).
TLH Truong, P Dérioz
Via. Tourism Review, 2020
2020
Phong cách và phong cách người Đà Lạt
TLH Trương, TTD Vũ, TT Cao
Nhân lực khoa học xă hội 88 (9), 72-81, 2020
2020
Các yếu tố ảnh hưởng đến phong cách sống của người Đà Lạt
TLH Trương, TTD Vũ
Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam 191 (5), 68-76, 2020
2020
La place des espaces ruraux périphériques dans la construction par et pour le tourisme de l’identité de la région de Dalat (Vietnam)
TLH Truong, P Dérioz, PT Ha
Colloque International A QUI APPARTIENNENT LES PAYSAGES DANS LES ESPACES …, 2019
2019
Mô h́nh đánh giá chất lượng sản phẩm du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng - Trường hợp Đắk Nông, Tây Nguyên
TLH Trương, TTN Nguyễn
Các nghiên cứu xă hội học về Tây Nguyên. Chủ biên: Vũ Thị Thùy Dung, 48-74, 2018
2018
Lâm Đồng phát triển du lịch nông nghiệp
TTN Nguyễn, TLH Trương
Tạp chí Du lịch Việt Nam (Vietnam Tourism Review), 6-7, 2018
2018
Phát triển du lịch nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường tại Lâm Đồng
TTN Nguyễn, TLH Trương
Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường khu …, 2018
2018
Đánh giá tiềm năng du lịch vùng Duyên hải Nam Trung Bộ
TTN Nguyễn, TLH Trương
Tạp chí Kinh tế và Dự báo (Economy & Forecast Review) 8 (24), 48-51, 2018
2018
Đà Lạt - Xu hướng phát triển homestay
TLH Trương, TTK Nguyễn
Tạp chí Du lịch Việt Nam (Vietnam Tourism Review), 34-35, 2017
2017
Đánh giá thực trạng và định hướng khai thác tài nguyên du lịch vùng Duyên hải Nam Trung Bộ
TTN Nguyễn, TLH Trương, TN Lê
Tạp chí Khoa học xă hội Miền Trung (Social Sciences of The Central Region …, 2017
2017
Integrating destination’s distinctiveness into local suppliers’ touristic offer
TLH Truong, C Mothe, F Lenglet
8iemes Journées Scientifiques du Tourisme Durable « Commercialisation des …, 2017
2017
Du lịch cà phê Đà Lạt - thị trường bỏ ngỏ?
TLH Trương, TTK Nguyễn
Tạp chí Du lịch Việt Nam (Vietnam Tourism Review), 48-49, 2016
2016
Đăk Nông phát triển du lịch sinh thái cộng đồng
TLH Trương, TTN Nguyễn
Tạp chí Du lịch Việt Nam (Vietnam Tourism Review), 20-21, 2016
2016
Tiềm năng và giải pháp phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng tại Đăk Nông
TLH Trương, TTN Nguyễn
Phát triển xă hội và quản lư phát triển xă hôi vùng Tây Nguyên: Những vấn đề …, 2016
2016
Hệ thống không thể thực hiện thao tác ngay bây giờ. Hăy thử lại sau.
Bài viết 1–20