Theo dơi
Cheeky Dream
Cheeky Dream
Mục liên kết không xác định
Không có email được xác minh - Trang chủ
Tiêu đề
Trích dẫn bởi
Trích dẫn bởi
Năm
The medical writing landscape in China
C Chang
Medical Writing 28, 70-73, 2019
12019
Cheeky medical writers: Transitioning from academia to medical writing
E Alechine, S Basu, C Chang
Medical Writing 28, 20-23, 2019
12019
Medical journalism in a new era
E Alechine, P Leventhal
Medical Writing 30, 2-3, 2021
2021
My First Medical Writing
E Alechine, N Benhizia-Benaouicha, S Polcownuk
Medical Writing 30, 109-113, 2021
2021
Mentorship
C Chang
Medical Writing 30, 1-2, 2021
2021
My First Medical Writing
E Alechine, C García-Gorro
Medical Writing 29, 72-73, 2020
2020
Artificial intelligence and digital health
E Alechine
Medical Writing 28, 1-1, 2019
2019
My First Medical Writing
E Alechine
Medical Writing 28, 108-109, 2019
2019
From bench to pen: Life as a new medical writer
C Chang, ZY Lee
Medical Writing 28, 26-29, 2019
2019
My First Medical Writing
E Alechine, M Rey-Carrizo
Medical Writing 27, 86-87, 2018
2018
Editing
E Alechine
Medical Writing 27, 1-1, 2018
2018
EMWA News
E Alechine
Medical Writing 27, 6-6, 2018
2018
EMWA News
E Alechine, MJ Almeida, D De Faoite
Medical Writing 26, 4-4, 2017
2017
Hệ thống không thể thực hiện thao tác ngay bây giờ. Hăy thử lại sau.
Bài viết 1–13