Khoi Nguyen Tan
Khoi Nguyen Tan
The University of Danang – University of Science and Technology
Verified email at dut.udn.vn - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
B-spline surface reconstruction by inverse subdivisions
K Nguyen-Tan, R Raffin, M Daniel, C Le
2009 IEEE-RIVF International Conference on Computing and Communication …, 2009
52009
Surfaces polyédriques et surfaces paramétriques: une reconstruction par approximation via les surfaces de subdivision
KN Tan
32010
Reconstruction of Low Degree B-spline Surfaces with Arbitrary Topology Using Inverse Subdivision Scheme
N Le-Thi-Thu, K Nguyen-Tan, T Nguyen-Thanh
Journal of Science and Technology: Issue on Information and Communications …, 2017
12017
Approximation of triangular B-spline surfaces by local geometric fitting algorithm
N Le-Thi-Thu, K Nguyen-Tan, T Nguyen-Thanh
2016 3rd National Foundation for Science and Technology Development …, 2016
12016
Matching correspondence between images and 3D model in a reconstruction process
M Le Tien, KN Tan, R Raffin
12016
Reconstructing low degree triangular parametric surfaces based on inverse Loop subdivision
N Le-Thi-Thu, K Nguyen-Tan, T Nguyen-Thanh
International Conference on Nature of Computation and Communication, 98-107, 2014
12014
Handwriting Recognition Using B-Spline Curve
K Nguyen-Tan, N Nguyen-Hoang
International Conference on Context-Aware Systems and Applications, 335-346, 2012
12012
Reconstruction of Planar Cam Profile Function and its Follower Displacement using B-Spline Curve based on Inverse Subdivision Method and Theory of Contact Relations-Application …
C Le, KN Tan
Applied Science and Engineering Progress 4 (3), 51-58, 2011
12011
A Method to Determine the Characteristic of Object Based on 2D/3D Correspondance
M Le-Tien, K Nguyen-Tan, R Raffin
2019 IEEE-RIVF International Conference on Computing and Communication …, 2019
2019
NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG IoT TÍCH HỢP PHỤC VỤ THU NHẬP DỮ LIỆU VÀ GIÁM SÁT TỪ XA
NTK Nguyễn Anh Tuấn
Kỷ yếu hội thảo Khoa học quốc gia ATiGB 2019 (ISSN: 978-604-80-4202-8), 241-249, 2019
2019
XÂY DỰNG HỆ THỐNG GỢI Ư THÔNG TIN DU LỊCH TỈNH QUẢNG B̀NH
NTK Nguyễn Thị Khánh Huyền, Trần Hoàng Vũ
Kỷ yếu hội thảo Khoa học quốc gia ATiGB 2019 (ISSN: 978-604-80-4202-8), 241-249, 2019
2019
An IoT Reconfiguration Framework Applied Ontology-based Model by using Bayesian Network for Context Management
NTK Nguyễn Anh Tuấn
Kỷ yếu hội thảo Khoa học quốc gia CITA 2019, 67-78, 2019
2019
Đánh giá hiệu năng của một số giao thức định tuyến theo yêu cầu trên mô h́nh điểm nhóm di động
NTK Lê Vũ, Vơ Thanh Tú
Kỷ yếu Hội nghị KHCN Quốc gia lần thứ XII về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng …, 2019
2019
Nhận dạng các bộ phận trên đối tượng 3D dựa vào kỹ thuật học sâu MASK R-CNN
RR Lê Tiến Mẫu, Nguyễn Tấn Khôi
Kỷ yếu Hội nghị KHCN Quốc gia lần thứ XII về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng …, 2019
2019
Improve quality of reconstructed triangular B-Spline by modifying knot-vectors
TNT Nga Le-Thi-Thu, Khoi Nguyen-Tan
Hội nghị Quốc gia lần thứ 11 về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công Nghệ …, 2018
2018
Nghiên cứu ảnh hưởng và đánh giá giải pháp phát hiện ngăn chặn tấn công mạng LLN
NLG Luangoudom Sonexay, Nguyễn Gia Tuyến, Nguyễn Tấn Khôi
Tạp chí Thông tin & Truyền thông : Chuyên san Một số vấn đề chọn lọc về An …, 2018
2018
Reconstructing B-patch Surfaces Using Inverse Loop Subdivision Scheme
N Le-Thi-Thu, K Nguyen-Tan, T Nguyen-Thanh
Information Systems Design and Intelligent Applications, 645-654, 2018
2018
Surfaces polyédriques et surfaces paramétriques: une reconstruction par approximation via les surfaces de subdivision
K Nguyen Tan
Aix-Marseille 2, 2010
2010
Using geometry to help converting a discrete mesh to parametric surface via subdivision
R Raffin, KN Tan, M Daniel
2010
B-spline surface reconstruction by inverse subdivisions
KN Tan, R Raffin, M Daniel, L Cung
2009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20