Follow
Tung Bui Duy
Tung Bui Duy
University of Economics Ho Chi Minh City
Verified email at ueh.edu.vn
Title
Cited by
Cited by
Year
Transmission channels between financial development and CO2 emissions: A global perspective
D TungBui
Heliyon 6 (11), e05509, 2020
562020
Gender inequality and FDI: empirical evidence from developing Asia–Pacific countries
TMH Bui, XV Vo, DT Bui
Eurasian Economic Review 8 (3), 393-416, 2018
332018
Threshold effect of economic openness on bank risk-taking: Evidence from emerging markets
TD Bui, HTM Bui
Economic Modelling, 2019
202019
Consumer Acceptance of Functional Foods in Ho Chi Minh City
DT Bui
Eurasian Journal of Business and Economics 8 (16), 19-34, 2015
202015
Fiscal sustainability in developing Asia – new evidence from panel correlated common effect model
DT Bui
Journal of Asian Business and Economic Studies, 2019
172019
How does institutional development shape bank risk-taking incentives in the context of financial openness?
DT Bui, TMH Bui
Pacific-Basin Finance Journal, 101209, 2019
162019
How Financial Freedom and Integration Change Public Debt Impact on Financial Development in the Asia‐Pacific: A Panel Smooth Transition Regression Approach
DT Bui
Australian Economic Review 51 (4), 486-501, 2018
82018
Dynamics between stock market movements and fiscal policy: Empirical evidence from emerging Asian economies
BUI Duy-Tung, M Llorca, TMH Bui
Pacific-Basin Finance Journal 51, 65-74, 2018
82018
Nonlinear effects of fiscal policy on national saving: Empirical evidence from emerging Asian economies
DT Bui
Journal of Asian Business and Economic Studies 25 (1), 2-14, 2018
82018
State budget balance, public debt, and international norms
BTM Hoai, SD Thanh, BD Tung
Journal of Economic Development, 51-75, 2015
82015
Fiscal policy and national saving in emerging Asia: challenge or opportunity?
DT Bui
Eurasian Economic Review 8 (2), 305-322, 2018
62018
Enhancing quality and efficiency of public investment in Vietnam up to 2020
DG Luat, BD Tung, D Van Cuong
Journal of Economic Development, 2-24, 2016
42016
Nâng cao chất lượng và hiệu quả đầu tư công ở Việt Nam đến năm 2020
DG Luật
Tạp chí phát triển kinh tế, 2-24, 2015
1*2015
Effects of internal factors on onperforming loans of Vietnam’s commercial banks
BD Tung, DTB Van
Journal of Economic Development, 125-142, 2016
2016
Tác động của phân cấp tài khoá đến thu hút ḍng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam
DG Luật, BD Tùng
Tạp chí phát triển kinh tế, 96-114, 2016
2016
Tác động của chính sách tài khoá lên thị trường chứng khoán ở các quốc gia châu Á
BD Tùng
Tạp chí phát triển kinh tế, 19-35, 2016
2016
Cân đối ngân sách nhà nước, nợ công và các chuẩn mực quốc tế
BTM Hoài, SĐ Thành, BD Tùng
Tạp chí phát triển kinh tế, 2-25, 2015
2015
Ảnh hưởng của các yếu tố nội tại đến nợ xấu các ngân hàng thương mại Việt Nam
BD Tùng, ĐTB Vân
Tạp chí phát triển kinh tế, 111-128, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–18