Follow
Thi Tuan Anh Tran
Thi Tuan Anh Tran
School of Economic Mathematics and Statistics
Verified email at ueh.edu.vn - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Modelling volatility spillovers from the US equity market to ASEAN stock markets
XV Vo, TTA Tran
Pacific-Basin Finance Journal 59, 101246, 2020
702020
Government cost and firm value: Evidence from Vietnam
DP Nguyen, XV Vo, TTA Tran, TKT Tu
Research in International Business and Finance 46, 55-64, 2018
132018
Các yếu tố tác động đến chính sách cổ tức của doanh nghiệp Việt Nam: Tiếp cận bằng hồi quy phân vị
TTT Anh
Tạp chí Phát triển Kinh tế, 2016
92016
Higher-order comoments and asset returns: evidence from emerging equity markets
XV Vo, TTA Tran
Annals of Operations Research 297, 323-340, 2021
82021
Investigating the gender wage gap in Vietnam by quantile regression: Sticky floor or glass ceiling
TTT Anh
Journal of Asian Business and Economic Studies 25 (1), 4-23, 2018
72018
Phân ră chênh lệch tiền lương thành thị-nông thôn ở Việt Nam bằng phương pháp hồi quy phân vị
TTT Anh
Tạp chí Kinh tế & Phát triển 219, 20-29, 2015
42015
INVESTIGATING THE ECONOMIC RELATIONSHIP BETWEEN PROVINCES IN VIETNAM: A SPATIAL REGRESSION APPROACH.
XV Vo, TTA Tran
Journal of Economic Development 45 (1), 2020
32020
Using Shannon Entropy to Measure The Volatility of Stock Market: An Empirical Study of Asean Countries
TTT Anh
For Young Researchers in economics and Business 2017, 282, 2017
32017
Kiểm định sự hiện diện của bong bóng trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2006-2019
CĐN Hạ, TTT Anh
Tạp chí khoa học Đại học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh-Kinh tế và Quản trị kinh …, 2020
22020
Khảo sát mối liên hệ kinh tế giữa các tỉnh thành Việt Nam: Tiếp cận bằng phương pháp hồi quy không gian
NV Thắng, TTT Anh
Tạp chí Kinh tế & phát triển 263, 2-12, 2019
22019
Kiểm định sự hội tụ beta tuyệt đối giữa các tỉnh thành ở Việt Nam bằng phương pháp hồi quy không gian
TTT Anh
TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH-KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH …, 2017
22017
Tác động của đ̣n bẩy tài chính đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam: tiếp cận bằng hồi quy phân vị
TTT Anh, ĐTT Thủy
TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH-KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH …, 2017
22017
Phân tích tác động của bằng cấp đến tiền lương ở VN bằng phương pháp hồi quy phân vị
TTT Anh
Tạp chí phát triển kinh tế, 2015
22015
Đo lường độ phức tạp trong chuỗi thời gian của các cổ phiếu trong danh mục VN30: Tiếp cận bằng entropy hoán vị
TTT Anh
TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH-KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH …, 2019
12019
Sử dụng h́nh mẫu khuyết và Entropy hoán vị để kiểm định tính hiệu quả thông tin trên thị trường chứng khoán của các quốc gia ASEAN
TTT Anh
Tạp chí nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á 29 (11), 64-80, 2018
12018
Đo lường mức độ hiệu quả thông tin trên thị trường chứng khoán các nước Đông Nam Á bằng Shannon entropy
TTA Tran
Tạp chí Kinh tế và Phát triển,(252), 22-29, 2018
12018
The Fama-French Three-Factor Model in Vietnam-A Quantile Regression Approach
TTT Anh
Banking technology review 1, 149-292, 2017
12017
Nghiên cứu mối liên hệ kinh tế giữa các địa phương ở Việt Nam bằng phương pháp hồi quy không gian
TTT Anh
Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh, 2016
12016
Giới thiệu mô h́nh hồi quy mờ và phương pháp ước lượng hệ số hồi quy mờ
TTT Anh
JBIS, 2014
12014
Phân tích các yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động các công ty bảo hiểm ở Việt Nam bằng phương pháp hồi quy phân vị
TTT Anh, BT Hữu, TQ Tùng
Tạp chí Khoa học Đại học cần Thơ 59 (6), 223-236, 2023
2023
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20