Theo dơi
Lư Quỳnh Trân
Lư Quỳnh Trân
Mục liên kết không xác định
Email được xác minh tại ute.udn.vn
Tiêu đề
Trích dẫn bởi
Trích dẫn bởi
Năm
An EEG study of turning freeze in Parkinson's disease patients: The alteration of brain dynamic on the motor and visual cortex
AMA Handojoseno, M Gilat, QT Ly, H Chamtie, JM Shine, TN Nguyen, ...
2015 37th Annual International Conference of the IEEE Engineering in …, 2015
432015
Detection of turning freeze in Parkinson's disease based on S-transform decomposition of EEG signals
QT Ly, AMA Handojoseno, M Gilat, R Chai, KAE Martens, M Georgiades, ...
2017 39th Annual International Conference of the IEEE Engineering in …, 2017
282017
Detection of gait initiation failure in Parkinson's disease patients using EEG signals
QT Ly, AMA Handojoseno, M Gilat, N Nguyen, R Chai, Y Tran, SJG Lewis, ...
2016 38th Annual International Conference of the IEEE Engineering in …, 2016
212016
Detection of gait initiation Failure in Parkinson's disease based on wavelet transform and Support Vector Machine
QT Ly, AMA Handojoseno, M Gilat, R Chai, KAE Martens, M Georgiades, ...
2017 39th Annual International Conference of the IEEE Engineering in …, 2017
192017
Identifying montages that best detect the electroencephalogram power spectrum alteration during freezing of gait in Parkinson's disease patients
QT Ly, AMA Handojoseno, M Gilat, N Nguyen, R Chai, Y Tran, SJG Lewis, ...
2016 38th Annual International Conference of the IEEE Engineering in …, 2016
152016
Hệ thống không thể thực hiện thao tác ngay bây giờ. Hăy thử lại sau.
Bài viết 1–5