Ngô Tấn Phúc
Ngô Tấn Phúc
Lecturer
Verified email at dthu.edu.vn
Title
Cited by
Cited by
Year
Leavitt path algebras having unbounded generating number
G Abrams, TG Nam, NT Phuc
Journal of Pure and Applied Algebra 221 (6), 1322-1343, 2017
102017
The structure of Leavitt path algebras and the Invariant Basis Number property
TG Nam, NT Phuc
Journal of Pure and Applied Algebra 223 (11), 4827-4856, 2019
52019
A criterion for Leavitt path algebras having invariant basis number
TG Nam, NT Phuc
arXiv preprint arXiv:1606.04607, 2016
32016
On the UGN property of Leavitt path algebras on the discrete cycle graphs
VN Khánh, NT Phúc
The University of Danang-Journal of Science and Technology, 135-138, 2018
2018
Khảo sát tính chất số cơ sở bất biến của đại số đường đi Leavitt trên một số lớp đồ thị hữu hạn
NT Phúc
Tạp chí Khoa học 15 (6), 89, 2018
2018
Hệ tham số thu gọn của môđun Buchsbaum và môđun Cohen-Macaulay
NT Phúc
Đại học An Giang, 2014
2014
VỀ ĐỊNH LÍ ARTIN-RESS
NT Phúc, PH Trung
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–7