Theo dơi
NGUYEN QUOC TUAN
NGUYEN QUOC TUAN
University of Economics - The University of Danang
Email được xác minh tại due.udn.vn - Trang chủ
Tiêu đề
Trích dẫn bởi
Trích dẫn bởi
Năm
Phân tích kết quả nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch ở tỉnh Quảng Ngăi.
TT Trương, NQ Tuấn
Tạp chí Khoa học Kinh tế (ISSN 0866-7969) 6 (2), 39-51, 2018
12018
Quản trị nguồn nhân lực
NTBT Nguyen Quoc Tuan, Phung Thi Phuoc An, Tra Luc Diep, Tran Thi Hang ...
2022
Факторы преподавателя, влиющие на профессиональное отношение студентов: пример из Экономического Университета Данангского Университета
NQ Tuan
Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế lần 5 "Đảm bảo chất lượng đào tạo đại học …, 2022
2022
Competencies for Vietnamese enterpreneurs
NQ Tuan
Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế về Quản trị và Kinh doanh (COMB2021), 248-255, 2021
2021
Quản trị nguồn nhân lực tiếp cận chiến lược (tái bản có chỉnh sửa, bổ sung)
NQ Tuan
2021
Đặc điểm cá nhân tại các vùng miền Việt Nam
NQ Tuan
Tạp chí Khoa học Kinh tế, ISSN 0866-7969 4 (8), 86-100, 2020
2020
Organizational citizenship behavior: The case of banks, Danang, Vietnam
TL Diep, NQ Tuan, TDN Phuong
COMB2019, ISBN 978-604-84-4583-6 1 (8), 22-33, 2019
2019
Personal values of students at the University of Economics, the University of Danang
NQ Tuan
COMB2019, ISBN 978-604-84-4583-6 1 (8), 180-187, 2019
2019
Một số vấn đề phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch ở tỉnh Quảng Ngăi
TT Trương, NQ Tuấn
Khoa học KInh tế 7 (02), 89-103, 2019
2019
Đánh giá thành tích nhân viên tại các doanh nghiệp Miền Trung – Tây Nguyên: kết quả và khuyến nghị từ cuộc khảo sát sự ảnh hưởng hành vi lănh đạo đến thành tích nhân viên
NQ Tuan
Khoa học Kinh tế (DUE-UD), ISSN 0866-7969 6 (4), 77-84, 2018
2018
Phát triển năng lực sáng tạo để khởi nghiệp thành công trong đào tạo sinh viên ngành quản trị kinh doanh tại Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà nẵng
NX Thuỷ, NQ Tuấn
Hội thảo khoa học Quốc gia Quản trị và Kinh doanh COMB2018, 16-22, 2018
2018
Đặc trưng giá trị văn hoá Việt Nam: tiếp cận theo các t́nh huống tiến thoái lưỡng nan của Trompenaars-Turner
NQ Tuấn
Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia Quản trị và Kinh doanh COMB2018, 289-298, 2018
2018
Ảnh hưởng hành vi lănh đạo đến phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch ở tỉnh quảng ngăi
NQ Tuấn, TT Trương
Tạp chí Khoa học Kinh tế (ISSN 0866-7969) 6 (3), 62-69, 2018
2018
Nâng cao hiệu quả đào tạo thạc sĩ thông qua ứng dụng phong cách học tại Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng.
NQ Tuấn, PTP An
Tạp chí Khoa học Kinh tế (ISSN 0866-7969) 6 (1), 46-54, 2018
2018
Quản trị nguồn nhân lực tiếp cận chiến lược
NQ Tuấn
2018
Tương đồng và khác biệt giá trị giữa các nước thành viên hiệp định đối tác kinh tế xuyên thái b́nh dương (TPP): phân tích từ khảo sát giá trị toàn cầu (WVS)
NQ Tuấn
Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia Quản trị và Kinh doanh COMB2017 (ISBN 978 …, 2017
2017
Đánh giá sự khác biệt về giá trị cá nhân và đặc điểm cân bằng công việc – cuộc sống theo giới tính và giữa các thế hệ tại các doanh nghiệp Miền Trung – Tây Nguyên
NQ Tuấn, PT Nhă
Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia Quản trị và Kinh doanh COMB2017 (ISBN 978 …, 2017
2017
Cấu trúc giá trị cá nhân tại Miền Trung và Tây Nguyên
NQ Tuấn
Tạp chí Khoa học Kinh tế, ISSN (0866-7969) 2 (5), 65-72, 2017
2017
Hoạt động hải quan Việt Nam trong tiến tŕnh hội nhập cộng đồng kinh tế Asean
NQ Tuấn, TV Anh
Tạp chí Khoa học Kinh tế, ISSN (0866-7969) 1 (5), 71-81, 2017
2017
“Phát triển tổ chức” tại các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngăi.
NQ Tuấn, TT Trương
Tạp chí Khoa học Tài chính Kế toán, ISSN (2354-0958), 43-48, 2016
2016
Hệ thống không thể thực hiện thao tác ngay bây giờ. Hăy thử lại sau.
Bài viết 1–20