Theo dơi
Khoa Nguyễn Phúc
Khoa Nguyễn Phúc
Lecturer, University of Agriculture and Forestry, Hue auniversity
Email được xác minh tại hueuni.edu.vn
Tiêu đề
Trích dẫn bởi
Trích dẫn bởi
Năm
Nghiên cứu ảnh hưởng của quá tŕnh chuyển dịch đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn thành phố Huế, giai đoạn 2006-2010
NTP Anh, NP Khoa, HN Quang
Tạp chí khoa học Đại học Huế 71 (2), 19-27, 2012
42012
Đánh giá hiệu quả một sô loại h́nh sử dựng đất nông nghiệp trên vùng đất dốc ở khu vực miền núi huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Ḥa
NP Khoa, HV Chương, PH Tỵ, TT Đức
Tạp chí Nghiệp phát triển Nông thôn 1, 28-36, 2015
3*2015
Đánh giá thích hợp đất đa tiêu chí phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại huyện Tây Ḥa, tỉnh Phú Yên
NQ Phú, HV Chương, NP Khoa
Tạp chí Khoa học-Đại học Huế 103 (4), 155-165, 2015
32015
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC TẠO QUỸ ĐẤT PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ–XĂ HỘI Ở THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG B̀NH
NH Ngữ, CP Đồng, ĐT Thắm, NP Khoa
Hue University Journal of Science: Agriculture and Rural Development 129 (3B …, 2020
22020
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT, TỈNH LÂM ĐỒNG
NV B́nh, TQ Phú, NP Khoa
Khoa học & Công nghệ Nông Nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm Huế 4 (3), 1193-2002, 2020
22020
Ứng dụng phương pháp so sánh dữ liệu thị trường định giá đất ở đô thị tại phường Thạch Linh, thành Phố Hà Tĩnh
PH Tỵ, NP Khoa
Hue University Journal of Science (HU JOS) 112 (13), 2015
22015
Hiệu quả kinh tế một số loại h́nh sử dụng đất có triển vọng ở huyện miền núi Nam Đông, tinh Thừa Thiên Huế: Trường Hợp nghiên cứu ở xă Hương Sơn và Hương Phú
NP Khoa, NH Ngữ
Tạp chí Khoa học (Đại học Huế), 2015
22015
Lê Ngọc Phương Quư (2013)
NP Khoa
Đánh giá hiệu quả kinh tế mô h́nh trồng rau an toàn theo qui tŕnh VietGap …, 0
2
Đánh giá thích hợp đất đai đối với một số loại h́nh sử dụng đất nông nghiệp tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
NV B́nh, TQ Phú, NP Khoa
Hue University Journal of Science: Agriculture and Rural Development 129 (3A …, 2020
12020
Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng= Assessment of agricultural land use in Da Lat city, Lam Dong province
PK Nguyễn, VB Nguyễn, QP Thi
12020
ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THÍCH HỢP ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHO CÂY TRỒNG NGẮN NGÀY PHỤC VỤ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TẠI THỊ TRẤN EA SÚP, HUYỆN EA SÚP, TỈNH ĐẮK LẮK
NH Ngữ, NP Khoa
Hue University Journal of Science (HU JOS) 85 (7), 43-51, 2013
12013
Degradation of Soil Quality Related Physical and Chemical Properties Affected by Agricultural Practice in Le Thuy District, Quang Binh Province, Vietnam.
NH Ngu, NP Khoa, DQ Non, PTP Nhi
Indian Journal of Agricultural Research 58 (2), 2024
2024
EVALUATION AND PREDICTION OF LAND USE, AND LAND COVER CHANGES USING REMOTE SENSING AND CA-ANN MODEL IN HUONG HOA DISTRICT, QUANG TRI PROVINCE
NT Phuong, NP Khoa, PG Tung, NT Hai, TN Ha, NH Ngu, TT Duc
Hue University Journal of Science: Agriculture and Rural Development 132 (3C …, 2023
2023
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THOÁI HOÁ ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG B̀NH
NH Ngu, TT Duc, NB Ngoc, PTT Hien, DQ Non, TN Ha, NP Khoa
Hue University Journal of Science: Agriculture and Rural Development 132 (3A …, 2023
2023
TÍNH CHẤT ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở HUYỆN A LƯỚI, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
NP Khoa, NH Ngu, TT Tan, NT Phuong, PTT Hien, NTT An, NT Dien
Hue University Journal of Science: Agriculture and Rural Development 131 (3B …, 2022
2022
Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư bất động sản của khách hàng cá nhân tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị= Factors affecting real estate investment decisions of …
PK Nguyễn, HN Nguyễn, TĐ Nguyễn, TT Trần
2022
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài ḷng của người dân đối với chất lượng dịch vụ công tại chi nhánh văn pḥng đăng kư đất đai thành phố Tuy Ḥa, tỉnh Phú Yên …
HN Nguyễn, PK Nguyễn, TH Nguyễn, TT Trần
2022
Ảnh hưởng của công tác thu hồi đất đến sinh kế của người dân tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh B́nh Định= Effects of land recovery and compensation on farmers' livelihoods in Quy …
HNT Lê, PK Nguyễn, TN Nguyễn, TP Nguyễn
2022
Thực trạng đăng kư biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng= Current status of secured registration of land use …
HN Nguyễn, HNT Lê, PK Nguyễn, QN Dương, THN Nguyễn, NH Trịnh
2022
Factors affecting the salinity intrusion at the paddy field in thua thien Hue Province, Vietnam
NP Khoa, NT Dien, NH Ngu, HD Trung
Indian Journal of Agricultural Research 56 (4), 449-455, 2022
2022
Hệ thống không thể thực hiện thao tác ngay bây giờ. Hăy thử lại sau.
Bài viết 1–20