Theo dơi
Minh Thu Nguyen
Minh Thu Nguyen
Msc Applied Mathematics
Email được xác minh tại qcf.jvn.edu.vn
Tiêu đề
Trích dẫn bởi
Trích dẫn bởi
Năm
Green synthesis of Ag@ SnO2 nanocomposites for enhancing photocatalysis of nitrogen monoxide removal under solar light irradiation
DP Bui, MT Nguyen, HH Tran, SJ You, YF Wang, VV Pham
Catalysis Communications 136, 105902, 2020
292020
Dissociation of hydrogen peroxide in water and methanol through a biased molecular dynamics investigation
HC Dong, TH Ho, TM Nguyen, Y Kawazoe, HM Le
Journal of Computational Chemistry 42 (19), 1344-1353, 2021
42021
Investigating the spin state and electronic structure of the Fe3O cluster from MOF MIL-100 (Fe)
HP Thao, NM Thu, PB Thang
VNUHCM Journal of Natural Sciences 2 (6), 139-145, 2018
2018
Hệ thống không thể thực hiện thao tác ngay bây giờ. Hăy thử lại sau.
Bài viết 1–3